xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมปรับศาลาว่าการ กทม.เป็น “พิพิธภัณฑ์-หอสมุด กทม.”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
กทม.เร่งหาที่ปรึกษาด้านออกแบบเตรียมปรับปรุงศาลาว่าการ กทม.1 เป็นพิพิธภัณฑ์และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

วันนี้ (24 ก.ค.)ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อกำกับการดำเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพมหานครและหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการ กทม.1 (เสาชิงช้า) เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงอาคารศาลาว่าการ กทม.เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพมหานคร และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร หลังการย้ายหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในอาคารศาลาว่าการ กทม.1 ไปอยู่อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแห่งใหม่ บริเวณศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง)

โดยผู้ว่าฯ กทม.ได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3013/2555 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2555 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อกำกับการดำเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพมหานครและหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานที่ปรึกษา นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานกรรมการ นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าฯ กทม.เป็นรองประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ อาทิ กำกับและบริหารโครงการพิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพมหานคร และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสมเพื่อพิจารณารายละเอียดด้านต่างๆ กำหนดความต้องการเบื้องต้นของการศึกษาวิจัยและการออกแบบพิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพมหานครและหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร พิจารณาความเหมาะสมและความต้องการใช้พื้นที่ศาลาว่าการ กทม.1 และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการด้านแนวคิด เนื้อหา และองค์ความรู้เพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการด้านแนวคิด เนื้อหา และองค์ความรู้เพื่อการจัดตั้งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงทางสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และการออกแบบภายใน และคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ และบุคลากร เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพมหานคร และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีแนวทางที่ชัดเจนในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพมหานครและหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร รวมถึงพิจารณารายละเอียดและติดตามผลการศึกษาวิจัยให้สามารถดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพมหานคร และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการได้รับคัดเลือกเป็นเมืองหนังสือโลกในปี 2556 (World Book Capital 2013) อีกทั้งเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์และความรู้ด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมกับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้สำหรับคนไทย และชาวต่างชาติอย่างรอบด้าน ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ จะมีการหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในที่ประชุมครั้งต่อไป โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ได้ประมาณปลายเดือน ส.ค.2555
กำลังโหลดความคิดเห็น