xs
xsm
sm
md
lg

กทม.จัดวันคุ้มครองผู้บริโภคทั้ง 50 เขต 25 เม.ย.-2 พ.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พญ. มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กทม.จัดสัปดาห์การคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานครกระจายทุกพื้นที่ 50 สำนักงานเขตระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2554 เพื่อยืนยันเดินหน้าปกป้องสิทธิผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภค 30 เมษายน

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์การคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. พร้อมกล่าวว่า เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยจะมาถึงในวันที่ 30 เมษายน นี้กทม.จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2554 ซึ่งจัดพร้อมกันกับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการคุ้มครองผู้บริโภคของ กทม. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ประชาชนใน กทม.ได้รับทราบและเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง ที่สำคัญยังเป็นการส่งสัญญาณบอกผู้บริโภคว่า กทม.และผู้ที่เกี่ยวข้องยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อดูแลผู้บริโภคช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปกป้องสิทธิมิให้ถูกละเมิดจากสินค้าและบริการซึ่งที่ผ่านมากทม.ได้จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ การจัดการเรื่องสุขาภิบาลอาหารตามโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย เพื่อดูแลผู้บริโภค การจัดหาแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย การจัดหาไฟฟ้า แสงสว่าง ประปา การป้องกันน้ำท่วม การขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ รถไฟฟ้าบีอาร์ที เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัย

พญ.มาลินีกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น กทม.ได้ส่งเสริมให้ผู้บริโภคทราบถึงสิทธิของผู้บริโภค 5 ประการ คือ 1.สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 2.สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้า หรือบริการ 3.สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 4.สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา และ 5.สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายจากการบริโภคสินค้าซึ่ง กทม.จะรณรงค์ให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านการบริโภคอย่างถูกต้อง และหากประชาชนมีข้อร้องเรียนสามารถร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน กทม. 1555
กำลังโหลดความคิดเห็น