xs
xsm
sm
md
lg

จี้ 7 พันท้องถิ่น เร่งเปิดข้อมูลงบประมาณ/เงินสะสม ผ่านไฟล์ดิจิทัล ควบคู่ PDF ใน 30 วัน เน้นเข้าถึงง่าย ยกระดับ ปชช.รับรู้ทุจริต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จี้ท้องถิ่นทุกระดับ มากกว่า 7พันแห่ง รับลูก ป.ป.ท. เร่งเปิดข้อมูลประจำปี งบฯตามบัญญัติ/เทศบัญญัติ/งบเพิ่มเติม/เงินสะสม ผ่านไฟล์ดิจิทัล ให้ครบถ้วน เน้นสกุล Word , Excel ควบคู่ PDF ในเว็บไซต์อปท. ภายใน 30 วัน ถัดจากที่ประกาศใช้ ยันประชาชนเข้าถึงง่าย ตามนโยบายยกระดับดัชนีรับรู้ทุจริต

วันนี้ (10 ก.ค.2567) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ แจ้งย้ำ เพื่อขอความร่วมมือจังหวัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ 7,852 แห่ง

ดำเนินการเผยแพร่ สำเนาข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี (บัญญัติ/เทศบัญญัติ) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ เผยแพร่ข้อมูลเงินสะสม ของ อปท.

รวมถึงโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม เป็นรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติงานยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ของ อปท.

"เผยแพรในรูปแบบสกุลไฟล์ Word , Excel ควบคู่กับสกุลไฟล์ PDF ในเว็บไซต์ของ อปท. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบฯรายจ่ายเพิ่มเติม ประกาศใช้ และได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม"

สำหรับการเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าว คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมฯ

แจ้งให้ สถ. รายงานผลการดำเนินงานในกรณีดังกล่าว เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ สำหรับใช้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือ ลดอุปสรรคในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ซึ่ง สถ.เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ในแผนงานเรื่องที่ 3 ว่าด้วย การใช้งบประมาณและทรัพยากรภาครัฐอย่างคุ้มค่า

แนวทางพัฒนา : ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ สาธารณะ มาตรการ การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณของ อปท. โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเผย เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และฉบับเพิ่มเติม

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลประจำปี และที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม รวมถึงงบประมาณเงินสะสมของ อปท.

โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสกุลไฟส์ PDF เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล

และกำหนด แนวทางและมาตรฐาน ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่ง หรือเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยแก่ประชาขน ตามประกาศ คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (11 มิ.ย.2563)

เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผย ข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิพัลต่อสาธารณะ.


กำลังโหลดความคิดเห็น