xs
xsm
sm
md
lg

มท.สั่งจังหวัด ยกระดับฟื้นฟูคนติดยา ตั้งศูนย์ฯบริการสภาพทางสังคม 878 อำเภอ ตามแผนงบฯ 67 หลังปีก่อน ใช้งบกลางกว่า 830 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาดไทย สั่งผู้ว่าฯทั่วประเทศ ยกระดับแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตั้ง “ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม” 878 อำเภอ พ่วงศูนย์ฯ ระดับ อปท. โยกให้ “สป.มท.” เจ้าภาพ จ่อประเดิมใช้งบฯ 67 สนองโยบายระยะเร่งด่วน 3 เดือน หลังปี 66 “กรม ปค.” เจ้าภาพ ใช้งบกลาง มากกว่า 830 ล้าน X-ray ดึงคนติดยา ระดับตำบล-หมู่บ้าน เข้าอบรมฟื้นฟู 15 วัน เฉพาะจ่ายค่าอาหาร 516 ล้าน ค่าวิทยากร 104 ล้าน

วันนี้ (10 มิ.ย. 2567) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) เวียนหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศ ในฐานะ ผอ.ศอ.ปส.จว.

ให้ดำเนินการสำรวจการจัดตั้ง “ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ระดับอำเภอ” โดยเร่งรัดให้ทุกอำเภอ จัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว ภายใน 90 วัน และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ ให้จัดตั้งศูนย์ฯ ระดับ อปท. ตามความเหมาะสม

ให้รวบรวมข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ฯ ทุกระดับในจังหวัด แจ้งให้ ศอ.ปส.มท. ตามการจัดทำแผนรองรับปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2567)

นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) ยังมีหนังสือถึง ศอ.ปส.จว. เตรียมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

ตามกิจกรรมสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ในจังหวัด และศูนย์ฟื้นฟูฯ สาขาอำเภอ 878 แห่ง ซึ่งได้เตรียมจัดตั้งแล้ว

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าใช้จ่ายสำหรับการอำนวยการและบริหารจัดการของศูนย์พื้นฟูฯ ในจังหวัด และศูนย์พื้นฟูฯ สาขาอำเภอ ในลักษณะของค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ โดยห้ามเบิกจ่ายในรายการครุภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก ,ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธาน ผอ.ศอ.ปส.จว. เห็นสมควร

“ให้จังหวัดจัดทำและเสนอโครงการ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในระดับพื้นที่ ต่อศูนย์พื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัด สาขาอำเภอ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำเสนอ ศอ.ปส.มท.”

มีรายงานว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รัฐบาลสมัยนั้น อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 826.68 ล้านบาท ให้กับกรมการปกครอง ดำเนินการใช้เวลาอบรมเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ ต.ค. 2565-ก.ย. 2566

“ปค.สมัยนั้น มีนโยบาย X-ray ผู้เกี่ยวข้องในตำบล หมู่บ้านทั่วประเทศ ได้เป้าหมาย 119,195 คน และดำเนินการคัดกรองโดยยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อยาเสพติด”

โดยงบประมาณ 826.68 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 516 ล้านบาท, ค่าสมนาคุณวิทยากร 104 ล้านบาท, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 75 ล้านบาท,

ค่าพาหนะสำหรับวิทยากร 69.60 ล้านบาท, ค่าบำรุงสถานที่ 27 ล้านบาท, ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมอบรม 20 ล้านบาท, ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5 ล้านบาท

ค่าถ่ายเอกสาร 4.5 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด 3 ล้านบาท, ค่าประกาศนียบัตร 1.5 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินงาน 6.8 แสนบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น