xs
xsm
sm
md
lg

สารพัด "กองทุนข้าราชการ" ถกรับปัญหา สนองนโยบาย "เศรษฐา 1" โยกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง ขรก.-ลูกจ้างประจำ 2 รอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สารพัด "กองทุนข้าราชการ" ถกรองรับปัญหา จากนโยบายปรับให้ ขรก.-ลูกจ้างประจำ รับเงินเดือน/ค่าจ้าง 2 รอบ เฉพาะ"กบข.-กสจ." จ่อรับเงินที่หักจากเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ จากกรมบัญชีกลาง ที่จะโอนให้ตามรอบจ่าย ส่วน เงินคืน กยศ.-หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์/สถาบันการเงิน จ่อโอนให้ครั้งเดียวในรอบสอง พบหลายแห่งเร่งเวียน แจ้ง "เฉพาะขรก.ในภูมิภาค-ท้องถิ่น" ที่สนใจ รีบยื่นแบบหากต้องการรับในรอบปี67 ขีดเส้น 15 ธ.ค. วันสุดท้าย

วันนี้ (30 พ.ย.2566) มีรายงานจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อช่วยบ่ายวันนี้ คณะที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กระทรวงการคลัง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นสองรอบ ตามนโยบายรัฐบาล

มี ผู้บริหารและผู้แทนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.) กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำนักงานคลังเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค การเบิกจ่ายที่เกี่ยวกับกองทุน กบข. กสจ. และ กยศ. รวมถึงข้อเสนอแนะของการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

"สำหรับ เงินที่หักจากเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินให้ กบข. กสจ. ตามรอบ ที่มีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ"

ส่วนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เงินคืน กยศ. และหนี้บุคคลที่สาม (สหกรณ์ออมทรัพย์และสถาบันการเงิน) กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ครั้งเดียวในรอบสอง"

มีรายงานด้วยว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลาง ได้เวียนหนังสือถึงหน่วยงานราชการทุกแห่ง ถึงการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ล่าสุดพบว่า หลายหน่วยงานได้ออกหนังสือเวียนแจ้ง "ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด" ถึงหน่วยงานระดับภููมิภาคและท้องถิ่น

ภายหลัง "กรมบัญชีกลาง" ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำเข้าร่วมประชุมชี้แจง

1. การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 2 รอบ เป็นทางเลือกโดยสมัครใจของข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่มีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ของกรมบัญชีกลาง

"ไม่รวมกลุ่มผู้รับบำนาญ และกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของหน่วยงานที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำโดยตรง"

2. กำหนดเริ่มจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ตั้งแต่เดือน ม.ค.2567 เป็นต้นไป และจ่ายค่าจ้างประจำ 2 รอบ ตั้งแต่เดือนมี.ค. 2567 เป็นต้นไป

โดยกำหนดวันจ่ายรอบแรกในวันที่ 16 ของทุกเดือน สำหรับกำหนดวันจ่ายรอบสองในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน 3 วันทำการ

3. เงินที่หักจากเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินให้กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราขการ (กบข.)

และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.) ตามรอบ ที่มีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

สำหรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้บุคคลที่สาม (สหกรณ์ออมทรัพย์และสถาบันการเงิน) กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ครั้งเดียวในรอบสอง

4. การยื่นความประสงค์ขอรับเงินเดือน 2 รอบ

4.1 สำหรับข้าราชการที่ประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นครั้งแรก

" ให้ยื่นแบบแสดงความประสงค์การรับเงินเดือนของข้าราชการ 2 รอบ (แบบ 1 ขรก.) ภายในวันที่ 1 - 15 ธ.ค.2566 และจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือน ม.ค. 2567 เป็นต้นไป"

4.2 สำหรับข้าราชการที่ขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์การรับเงินเดือนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

ให้ยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือนของข้าราชการ (แบบ 2 ขรก.) ภายในวันที่ 1 - 15 ธ.ค. ของทุกปี หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะเปลี่ยนแปลงความประสงค์ได้อีกครั้งในปีถัดไป

4.3 สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรือกลับเข้ารับราชการ หรือโอนย้ายมาจากหน่วยงาน ที่ไม่ได้จ่ายเงินเดือนผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll)

ให้ยื่นแบบแสดงความประสงค์ การรับเงินเดือนของข้าราชการ 2 รอบ (แบบ 3 ขรก.) ได้ตั้งแต่วันที่บรรจุ หรือวันกลับเข้ารับราชการ หรือวันที่โอนย้าย 

สำหรับในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ให้รวบรวม แบบแสดงความประสงค์การรับเงินเดือนของข้าราชการ 2 รอบ (แบบ 1 ขรก.)

พร้อมสรุปรายชื่อผู้ประสงค์ รับเงินเดือน 2 รอบ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยข้องในส่วนกลาง ภายในวันที่ 15 ธ.ค.2566

ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลา ที่กำหนดจะสามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์ฯ ได้อีกครั้งในปีถัดไป โดย จะถือวันที่ประทับตรารับหนังสือเป็นสำคัญ.


กำลังโหลดความคิดเห็น