xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ส่งเสริมการขับเคลื่อนความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของ พม.ตามนโยบายรัฐบาลส่งผลให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง ได้รับประโยชน์ถึง 2.53 แสนครัวเรือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ ส่งเสริมการขับเคลื่อนความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของ พม. ตามนโยบายรัฐบาลส่งผลให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง ได้รับประโยชน์ถึง 253,823 ครัวเรือน

วันนี้ (9 มิ.ย.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม รวมถึงการจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินการ

โดยล่าสุด จากผลการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยตามนโยบายรัฐบาลผ่านโครงการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม พบว่า มีประชาชนได้รับประโยชน์ถึง 253,823 ครัวเรือน ได้แก่

(1) การปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเปราะบาง จำนวน 147,667 ครัวเรือน ประกอบด้วย บ้านพอเพียง จำนวน 98,794 ครัวเรือน บ้านผู้สูงอายุ จำนวน 23,350 ครัวเรือน บ้านคนพิการจำนวน 16,405 ครัวเรือน และบ้านราษฎรยากจนในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 9,118 ครัวเรือน

(2) การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย จำนวน 33,294 ครัวเรือน ประกอบด้วย บ้านมั่นคง จำนวน 23,019 ครัวเรือน บ้านชุมชนริมคลอง จำนวน 7,809 ครัวเรือน และ บ้านชั่วคราวกรณีไฟไหม้ ไล่รื้อ จำนวน 2,466 ครัวเรือน

(3) การสร้างโอกาสให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย โดยการส่งมอบบ้านให้กับประชาชน จำนวน 34,574 ครัวเรือน บ้านเช่า 99 บาท ต่อเดือน จำนวน 16,339 ครัวเรือน และ

(4) บูรณาการในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านสำหรับกลุ่มเปราะบางร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จำนวน 21,949 ครัวเรือน

“จากผลการดำเนินการขับเคลื่อนดังกล่าวของ พม. นายกรัฐมนตรีรับทราบและชื่นชม พม. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม ทำให้กลุ่มประชาชนเป้าหมายได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ที่ผ่านมา รัฐบาลได้เน้นย้ำทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐบูรณาการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง ให้ได้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเป็นเจ้าของที่พักอาศัย เพื่อมุ่งช่วยเหลือประชาชนให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น มีหลักประกันสังคมและมีความมั่นคงในชีวิต อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ให้ประชาชนอยู่รอด ปลอดภัย มั่นคงและยั่งยืน” นายอนุชา กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น