xs
xsm
sm
md
lg

มกอช.ถก จีน-อาเซียน ยกระดับความร่วมมือด้าน SPS

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มกอช. ถก จีน-อาเซียน ยกระดับความร่วมมือด้าน SPS มุ่งสร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลการค้าและกฎระเบียบระหว่างกัน

วันนี้ (26 พ.ค.) นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. มอบหมายให้ นางสาวรุจิรา จันทร์อร่าม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายระหว่างประเทศ 2 กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย ผู้แทนจากกรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่เทคนิคด้าน SPS ระหว่างอาเซียน-จีน (ASEAN-China SPS Cooperation: Technical Working Group (TWG) on Animal Inspection and Quarantine, Plant Inspection and Quarantine, and Food Safety) ครั้งที่ 6 ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมด้าน SPS ระหว่างอาเซียนและจีน หรือ ASEAN-China MOU on SPS โดยภายใต้พันธกรณีดังกล่าวมีการประชุม 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเจ้าหน้าที่เทคนิค ระดับอธิบดี และ ระดับรัฐมนตรี เพื่อเป็นเวทีในการหารือยกระดับความร่วมมือด้าน SPS ระหว่างอาเซียนและจีน โดยมีการประชุมร่วมกันทุก 2 ปี สำหรับครั้งนี้จีนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และผ่านระบบ Video Conference

ที่ประชุมได้หารือผลการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี 2022-2023 และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานฉบับใหม่สำหรับปี 2024-2025 ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมความร่วมมือด้าน SPS ระหว่างอาเซียนและจีนที่จัดขึ้นในหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน เช่น การจัดตั้งเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎระเบียบและข้อมูลการค้าระหว่างอาเซียนและจีน การแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ การจัดฝึกอบรมและสัมมนา การศึกษาวิจัยร่วมในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน เป็นต้น โดยในการประชุมครั้งนี้ จีนได้แจ้งความสำเร็จในการพัฒนาเว็บไซต์ China-ASEAN SPS Cooperation Information Website (www.chinaaseansps.com) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่กระทรวงศุลกากรของจีน (GACC) ได้พัฒนาขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลกฎระเบียบ ตลอดจนสถิติทางการค้าของจีนและอาเซียน รวมทั้งประเทศสมาชิกอื่นในกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP โดยจีนได้สาธิตการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระยะทดสอบการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากเว็บไซต์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ คาดว่า จะเป็นฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและสะดวกต่อการสืบค้นกฎระเบียบและสถิติการค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสินค้าเกษตรและอาหารของภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ จีนขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนแจ้งจุดประสานงานที่จะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อให้สามารถหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ

“ทั้งนี้ ผลการประชุมครั้งนี้จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมระดับอธิบดี เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานด้านเทคนิค ตลอดจนขอความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติงานฉบับใหม่ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป” เลขาธิการ มกอช. กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น