xs
xsm
sm
md
lg

รบ.แนะประชาชนใช้สิทธิบัตรทอง แล้วได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล แนะประชาชนใช้สิทธิบัตรทอง แล้วได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพประชาชนและการเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มสิทธิประโยชน์ เพิ่มคุณภาพและบริการ จากผลสำรวจของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช. ) พบว่า สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ระบุนโยบายมีประโยชน์ เพิ่มความสะดวกรับบริการ

นางสาวรัชดา กล่าวว่า นอกจากการให้บริการด้านสาธารณสุขแล้ว ผู้มีสิทธิบัตรทอง (บัตร 30 บาท) หากใช้สิทธิบัตรทอง แล้วได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลซึ่งไม่ใช่เป็นพยาธิสภาพของโรคหรือเหตุแทรกซ้อนของโรค มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือทายาทหรือผู้อุปการะหรือหน่วยบริการที่ให้บริการต้องยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย
ประเภทและอัตราการช่วยเหลือเบื้องต้น มีดังนี้

ประเภทที่ 1 เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร (240,000-400,000)

ประเภทที่ 2 พิการหรือสูญเสียอวัยวะ (100,000-240,000)

ประเภทที่ 3 บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง (ไม่เกิน 100,000 บาท)

การเขียนคำร้องต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้1.ชื่อ-นามสกุล ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย2.ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล3.ชื่อของหน่วยบริการที่ให้การรักษาพยาบาล4.วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล และวันที่ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น5.สถานที่ที่สามารถติดต่อผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายได้โดยสะดวก6.ระบุภาระที่ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบ
หลักฐานประกอบคำร้องของผู้ได้รับความเสียหาย ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา

สถานที่ยื่นคำร้อง• หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ• สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ในจังหวัดที่เกิดเหตุ) หรือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1-13 • หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) “ศูนย์สิทธิบัตรทอง” • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร • สอบถามเพิ่มเติมที่ “สายด่วน สปสช.โทร1330”


กำลังโหลดความคิดเห็น