xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ปรับเกณฑ์โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำธุรกิจโรงแรม เพิ่มสินเชื่อยืดเวลาขอถึง 30 มิ.ย. 66

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์ “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ” (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรม เพิ่มสินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน พร้อมขยายระยะเวลาการขอสินเชื่อถึง 30 มิ.ย. 66 หรือจนกว่าสินเชื่อรวมในโครงการจะหมด

วันนี้ (22 พ.ย.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดําเนินโครงการสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจโรงแรมและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) ของโรงแรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมากขึ้น โดยให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ ในส่วนของคุณสมบัติผู้กู้ ขยายวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ ระยะเวลาชำระเงินกู้ และระยะเวลารับคำขอสินเชื่อ ให้มีความครอบคลุมและยืดหยุ่นมากขึ้น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้กู้ : ลดข้อจํากัดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ยังอยู่ระหว่างยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ให้สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ จากเดิมต้องมีใบอนุญาตหรืออยู่ระหว่างดําเนินการขอใบอนุญาตฯ ก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และลดข้อจํากัดให้ผู้ประกอบการที่มีกําไรอย่างน้อย 1 ใน 5 ปีย้อนหลังล่าสุด และปัจจุบันยังประกอบกิจการอยู่สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ จากเดิมต้องมีกําไรอย่างน้อย 1 ใน 3 ปีย้อนหลังล่าสุด เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการดี ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งเพิ่มความชัดเจนในการพิจารณาช่วยเหลือ ผู้ประกอบการที่มีประวัติชําระหนี้ดี หรือมีหนี้ค้างชําระ และมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วแต่สามารถชําระหนี้ได้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น จากเดิมต้องไม่มีหนี้ค้างชําระก่อนวันยื่นขอเข้าโครงการ

2. วัตถุประสงค์ : ขยายวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมถึงการให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสําหรับเสริมสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจ จากเดิมให้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมสถานประกอบ กิจการหรือลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ เท่านั้น

3. ระยะเวลาชำระเงินกู้ : แบ่งออก เป็น 2 กรณี (1) กรณีให้สินเชื่อ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบกิจการ และลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 7 ปี และ (2) กรณีให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในกิจการ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี จากเดิม มีกรณีเดียว ได้แก่ การให้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม สถานประกอบกิจการ และลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ

4. ขยายระยะเวลารับคําขอสินเชื่อจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมด แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลา รับคําขอสินเชื่อเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 65

โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งกรอบวงเงินงบฯ ชดเชยยังคง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565

ทั้งนี้ โครงการ Soft Loan ธุรกิจโรงแรมนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อปรับปรุงหรือ ซ่อมแซมสถานประกอบกิจการหรือลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องอบผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมทั้งเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ปัจจุบันธนาคารออมสิน อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 64 ราย จำนวน 124 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.48 ของวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ 3 แกนหลักขับเคลื่อนอนาคตประเทศ ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในแกนหลักที่ 3 ในการเข้าถึงเงินกู้และการบริการของสถาบันการเงินด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรียังให้ธนาคารออมสิน ประชาสัมพันธ์โครงการ และนําเสนอผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น