xs
xsm
sm
md
lg

จ่อจ่ายเต็มเงินเดือน ค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ บำเหน็จบำนาญ ซื้อใจ “บุคลากรการศึกษา” สนถ่ายโอนมาท้องถิ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จ่อจ่ายเต็มจำนวน ซื้อใจ “บุคลากรการศึกษา” สนใจถ่ายโอนมาท้องถิ่น “อนุ กกถ.” ไฟเขียว ให้ “สำนักงบฯ” จ่ายทั้งเงินเดือน ค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ “ครบเต็มจำนวน” พ่วง “เงินบำเหน็จบำนาญ” ให้บุคลากรการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน อปท.

วันนี้ (16 พ.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงินการคลัง และงบประมาณ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ที่มี นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา เป็นประธาน

เห็นชอบ 2 แนวทางในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรที่ถ่ายโอนไปยังก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อเสนอ ก.ก.ถ.

แนวทางที่ 1 บุคลากร ที่ถ่ายโอนไปยัง อปท. ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. หรือมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ในทุกภารกิจให้ “สำนักงบประมาณ” สนับสนุนงบประมาณ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือสิทธิประโยชน์อื่น ให้แก่ อปท. ครบเต็มจำนวน แต่หากบุคลคากรนั้นได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปรับผิดชอบภารกิจที่อื่น อปท.ควรใช้เงินรายได้ของ อปท. ดำเนินการ

แนวทางที่ 2 กรณีภารกิจด้านการศึกษา ให้ “สำนักงบประมาณ” สนับสนุน เงินเดือน ค่าจ้าง หรือสิทธิประโยชน์อื่น ให้แก่ อปท. ครบเต็มจำนวน แต่หากเป็นภารกิจอื่น ให้สนับสนุน งบประมาณ เงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญ ให้ส่วนที่บุคลากรนั้นปฏิบัติหน้าที่ที่ อปท.

สำหรับ “ภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษาให้แก่ อปท.” เมื่อปลายเดือนที่แล้วคณะอนุกรรมการบริหารถ่ายโอน เห็นให้จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยสอบถามไปยังกลุ่มโรงเรียน “ในสังกัด สพฐ.” ทั้งผู้บริหาร ครู ฯลฯ โดยใช้ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของโรงเรียนที่ได้มีการถ่ายโอนไปสังกัด อปท. รวมตัวชี้วัดความพึงพอใจ ยังรวมถึงตัวชี้วัดระดับความต้องการรับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาด้วย

นอกจากนี้ ยังทำหนังสือ “เชิญชวน” องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ให้ข้อมูลต่ออนุกรรมการ

เกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย อุปสรรค และความเป็นอิสระในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบและสร้างแรงจูงใจให้แก่ อปท.อื่นที่ยังไม่ได้รับการรับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา


กำลังโหลดความคิดเห็น