xs
xsm
sm
md
lg

ส่งมอบผลงาน Sam Chuk Street Art Project สร้างแลนมาร์คแห่งใหม่ชุมชนตลาดสามชุก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ม.กรุงเทพธนบุรีและกระทรวง อว.ส่งมอบผลงาน Sam Chuk Street Art Project สร้างแลนมาร์คแห่งใหม่ ดึงนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนตลาดสามชุก

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบงานศิลปะสู่ตลาดสามชุก ร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี (Samchuk Street Art Project) พร้อมด้วย ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี อว. ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสามชุก ร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ในเชิงอนุรักษ์ ผ่านศิลปกรรมกับชุมชน โดยมี ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล ประธานโครงการพัฒนาตลาดสามชุก ร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี,คุณพงษ์วิน ชัยวิรัตน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ ชาวชุมชนตลาดสามชุก และคณาจารย์ ศิลปิน และนักศึกษาในภาคีเครือข่ายสถาบันศิลปกรรมผู้เข้าร่วมการสร้างสรรค์ผลงาน Sam Chuk Street Art Project


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับเทศบาลและชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาตลาดสามชุกร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ในเชิงอนุรักษ์ ผ่านศิลปกรรม เพื่อรองรับหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ซึ่งตลาดสามชุกร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นชุมชนมรดกทางวัฒนธรรมอันโดดเด่น ที่ได้รางวัลอนุรักษ์ดี จากยูเนสโก ปี 2552 โดยปัจจุบันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะด้านเศษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชน ภายใต้วิกฤตความไม่แน่นอนและสิ้นหวังจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมภาคีเครือข่ายสถาบันศิลปกรรมอีก 14 สถาบันได้จุดประกายชีวิต และความหวังใหม่ให้กับชุมชนภายใต้ชื่อ "สามชุกสตรีทอาร์ทโปรเจ็ค" (Sam Chuk Street Art Project) ด้วยกิจกรรม ศิลปกรรมร่วมสมัย (contemporary arts) จำนวน 15 จุด เพื่อการทำนุ บำรุง รักษา และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นไทยในพื้นที่ตลาดสามชุกให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวและหมุดหมายแห่งใหม่ หวังดึงนักท่องกลับมาเที่ยวตลาดสามชุก ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างงาน เพิ่มรายได้ให้กับชาวชุมชนตลาดสามชุกร้อยปี โดยใช้งานศิลปะ Street Art สร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ให้เดินทางมาท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19


การจัดงานในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรม "มหกรรมของศิลปะ"Street Art ที่มีความยิ่งใหญ่ ครั้งสำคัญของประเทศ ที่เกิดจากความร่วมมือ และการร่วมใจของสถาบันการศึกษาทางศิลปะหลายแห่ง ที่ได้ให้การสนับสนุน ทั้งองค์กรเอกชน Street Art King Bhumibol องค์กร บริษัท คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ บริษัทผู้สนับสนุนสี และอุปกรณ์ เป็นต้น จนมีผลให้กิจกรรมครั้งนี้ สามารถดำเนินไปได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ตลาดสามซุกร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี
กำลังโหลดความคิดเห็น