xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ไฟเขียวสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.ไฟเขียวสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ อนาคตจะมีการพิจารณาปรับร่างประกาศให้ครอบคลุมทุกแห่ง

วันนี้ (1 มี.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด ของผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ ตามที่กำหนดไว้ในร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เรื่อง สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญ อาทิ

1. กำหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ รวม 6 แห่ง ได้แก่ 1) เมืองการบินภาคตะวันออก 2) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 3) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 4) รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 5) นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจรธรรมศาสตร์ (พัทยา) และ 6) การแพทย์จีโนมิก มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน)

2. กำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษฯ ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ ต้องเป็นผู้มีศักยภาพทางการเงินและมีขีดความสามารถในการประกอบกิจการไม่ต่ำกว่าที่ สกพอ. ประกาศกำหนดและต้องประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง หรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง

3. กำหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ เช่น (1) สิทธิในการซื้อกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือห้องชุด โดยให้เป็นไปตามที่ระบุในความตกลง (2) สิทธิในการนำคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร โดยให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้บริหาร หรือผู้ชำนาญการ ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ประกอบกิจการจะนำเข้ามาในราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย

4. สิทธิได้รับอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร โดยให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้บริหาร หรือผู้ชำนาญการมีสิทธิ์ทำงานโดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว

ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีการพิจารณาปรับร่างประกาศ ให้ครอบคลุมสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษครบทุกแห่ง โดยเพิ่มเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูง (บ้านฉาง) จังหวัดระยอง เข้าไปด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น