xs
xsm
sm
md
lg

โฆษก รบ.เผยนายกฯ เร่งเดินหน้าเศรษฐกิจ BCG เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ประเทศและประชาชน ชี้ 4 ปี EEC อนุมัติการลงทุนแล้วกว่า 1.6 ล้านล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ เร่งเดินหน้าเศรษฐกิจ BCG เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ประเทศและประชาชน 4 ปี EEC อนุมัติการลงทุนแล้วกว่า 1.6 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของเป้าหมายมูลค่าการลงทุน 1.7 ล้านล้านบาท

วันนี้ (17 พ.ย.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคง ก้าวหน้า ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วางรากฐานเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่นยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคการผลิตและบริการให้มีความแข็งแรง ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจ BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆ ให้กับประชาชนและประเทศ
ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2564 จำนวน 1,271 โครงการ วงเงินรวม 520,053.8 ล้านบาท ขณะที่ ตั้งแต่ปี  2561-2564 โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีการอนุมัติการลงทุนแล้ว ตั้งแต่ปี  2561-2564 ประมาณ 1,605,465 ล้านบาท หรือ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น ร้อยละ 94 ของเป้าหมายมูลค่าการลงทุน (ปื 2561-2565 ) จำนวน 1.7 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย รัฐ-เอกชน ร่วมลงทุน 4 โครงการโครงสร้างพื้นฐานหลัก จำนวน 633,635 ล้านบาท ออกบัตรส่งเสริมการลงทุน โดย BOI จำนวน 889,840 ล้านบาท และงบบูรณาการ จำนวน 82,000 ล้านบาท

นายธนกร กล่าวว่า นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมตาม BCG Model ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่ง BCG เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน และลดก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์และถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุม COP 26 เน้นการเติบโตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดก๊าซเรือนกระจก

นายกรัฐมนตรี ยังให้ความสำคัญในการยกระดับฐานรายได้ของประชาชนรายครัวเรือน โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาหาข้อมูล เพื่อนำมาสู่การแก้ไขปัญหาผ่านคณะต่างๆ ในการทำงาน ควบคู่กับการหารายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะการใช้ศักยภาพของประเทศในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ นำมาวิจัยให้เกิดมูลค่าสูงสุด เร่งพัฒนายกระดับภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และภาคบริการของประเทศไปสู่การใช้เทคโนโลยีและวิจัยนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้ ที่สำคัญคือ คนไทยทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น