xs
xsm
sm
md
lg

อว.-กกต.ร่วมมือขับเคลื่อนสร้างพลเมืองคุณภาพ ผ่านหลักสูตร “พลเมืองที่เข้มแข็ง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อว.- กกต. ร่วมมือขับเคลื่อนสร้างพลเมืองคุณภาพ ผ่านหลักสูตร “พลเมืองที่เข้มแข็ง” เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบการปกครอง

วันนี้ (3 พ.ย.) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. พร้อมด้วย ผู้บริหารของสำนักงาน กกต. ประชุมร่วมกับ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประสานความร่วมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านแนวทางการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ ให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กล่าวว่า การจัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสร้างแกนนำพลเมืองคุณภาพเพื่อพัฒนานักศึกษาแกนนำในการเป็นวิทยากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 38 แห่ง และขยายผลให้กับนักเรียนในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยสำนักงาน กกต. ได้นำเสนอภาพรวมของแนวทางและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้ข้อกฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์

ในการดำเนินการ รวมทั้งกรอบเนื้อหาหลักการให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ การบูรณาการทำงานร่วมกันของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ ตลอดทั้งการกำหนดวันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน
ทั้งนี้หลักสูตรวิชา “พลเมืองที่เข้มแข็ง” เป็นวิชาศึกษาทั่วไป (General Education : GE) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง หรือบูรณาการกับรายวิชาศึกษาทั่วไปอื่นๆ รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายให้กับนิสิต นักศึกษา เพื่อพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองคุณภาพ

ส่วนกรอบเนื้อหาหลักการให้การศึกษา ประกอบด้วย การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย การยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ความผูกพัน ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต และค่านิยมที่ดีของสังคมไทย คุณลักษณะความเป็นพลเมืองระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการตรวจสอบการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม การเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กำลังโหลดความคิดเห็น