xs
xsm
sm
md
lg

อว.รับจัดสรรวัคซีนโควิดฉีด นศ.-บุคลากร-ผู้เข้าร่วม U2T อีกกว่า 1.5 ล้านคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว. ได้รับการสนับสนุนจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อฉีดให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ทั่วประเทศ เพิ่มอีก 1,558,175 คน หรือเท่ากับ 3,116,350 โดส ซึ่งจะครอบคลุมทุกคน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ตามปกติ เป็นไปตามนโยบาย เปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย ของรัฐบาล รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ที่จะต้องลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนทั้ง 3,000 ตำบลที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ อว. ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาแล้ว จำนวน 890,000 โดส จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้นำไปฉีดให้แต่ละกลุ่มตามความจำเป็นของสถานการณ์ ทำให้ อว. สามารถปฏิบัติงานสำคัญได้ แต่ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จึงขอความอนุเคราะห์จัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ซึ่งในการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมให้ครบถ้วนเต็มจำนวน โดยจะสนับสนุนไปยังแต่ละจังหวัดตามจำนวนดังกล่าว โดยกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อฯ เพื่อให้จัดสรรวัคซีนสำหรับนิสิตนักศึกษา บุคลากรในสังกัด อว. และผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ขณะที่ อว. จะมีหนังสือแจ้งอธิการบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการร่วมกันต่อไปโดยเร็ว