xs
xsm
sm
md
lg

“ม.ราชภัฏนครศรีฯ” แจงพักงาน “อธิการบดีฆนัท” ตามผลสอบหลังโดนร้องเรียนเพียบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ออกแถลงการณ์แจง กรณีสั่งพักงาน “อธิการบดีฆนัท” ชี้ เป็นไปตามข้อเท็จจริง เผยเรื่องร้องเรียนอื้อ คกก.สอบสวนละเอียด เตรียมสรุปชงสภามหาวิทยาลัยเร็วๆ นี้ ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย วอนยุติการเผยแพร่คลิปบิดเบือน สร้างความเสียหาย แนะยอมรับกระบวนการยุติธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณี ผศ.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาว่า กลั่นแกล้งกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สั่งพักงานและการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการปฏิบัติหน้าที่ ใจความตอนหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยได้ติดตามตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พบว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความจริงเป็นอย่างมาก หากไม่แสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสังคมโดยทั่วไป จนนำมาซึ่งความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

1. กรณีการพักการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีของ ผศ.ฆนัท ธาตุทอง เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้รับหนังสือแจ้ง (ลับ) จากสำนักปลัดกระทรวง อว.ว่า มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีของ ผศ.ฆนัท จำนวน 19 ประเด็น 26 เรื่อง นอกจากนี้ ยังมีบุคคลหลายคณะส่งเรื่องร้องเรียนยังสภามหาวิทยาลัยอีกหลายประเด็น รวมทั้งเกิดเหตุการณ์ที่นักศึกษารวมตัวกันประท้วงขับไล่อธิการบดี เพื่อรักษาสถาณการณ์มิให้บานปลายและเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่างโดยอิสระปราศจากอำนาจแทรกแซงใดๆ ทางสภามหาวิทยาลัย มีมติสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีของ ผศ.ฆนัท ธาตุทอง มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอื่น จากนั้นสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ โดยที่สภามหาวิทยาลัยได้กำกับติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกร้องเรียนด้วยเช่นกัน


2. กรณีการเผยแพร่วิดีโอคลิปที่พาดพิงการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย การบริหารงานของมหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้น

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอยืนยันว่า สภามหาวิทยาลัยได้ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547และตามคำปฏิญาณการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ และประโยชน์ของทางราชการอย่างสูงสุดประกอบกัน

ด้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานของรัฐ จากองค์กรตรวจสอบทั้งภายใน และภายนอก อันเป็นระบบการกำกับติดตามตรวจสอบการทำงานปกติของหน่วยราชการโดยทั่วไป ขอให้มั่นใจว่า มหาวิทยาลัยมีความโปร่งใสและมีวินัย ในการทำงานจนเป็นที่ยอมรับขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น การเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณด้านการเบิกจ่ายระดับดี ซึ่งอยู่ในอับดับที่สองของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลการประเมินอยู่ในระดับ A

ส่วนด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย กรณีที่ปรากฏตามวิดีโอคลิปว่า มีบุคลากรในมหาวิทยาลัยกระทำผิด
หรือส่อทุจริต หาก ผศ.ฆนัท ธาตุทอง หรือ ผู้ใดพบการกระทำผิด หรือการทุจริต และมีหลักฐาน สามารถดำเนินการตรวจสอบบุคคลดังกล่าวผ่านกระบวนการและกลไกของมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยต่อไป หรือ ดำเนินการผ่านองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ อาทิ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปรามการการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ หรือองค์กรตามกฎหมายอื่นใดที่ท่านให้ความมั่นใจเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงที่แท้จริง


สำหรับกรณีที่ ผศ.ฆนัท ธาตุทอง ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เป็นจำเลย ยังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ซึ่งต่อมาศาลได้ดำเนินการไต่สวนและได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง และโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 8 ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 8 ได้พิจารณาคำอุทธรณ์โจทก์และคำแก้อุทธรณ์ของจำเลย และได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ยกฟ้อง และคดีดังกล่าวได้ถึงที่สุดแล้ว และเพื่อเป็นการรักษาและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายต่อสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากร ที่ได้รับผลกระทบจากการบิดเบือนข้อเท็จจริง จากบุคคลใดก็ตามที่ได้กระทำประการหนึ่งประการใดให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยจำต้องสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อเป็นการปกป้องเกียรติภูมิแห่งตน และปกป้องเกียรติภูมิแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ยืนหยัดพัฒนาท้องถิ่นมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง 65 ปี


กำลังโหลดความคิดเห็น