xs
xsm
sm
md
lg

“ก.บ.ภ.” เวียน ผู้ว่าฯ-หัวหน้ากลุ่มจังหวัด แนะแนวทางใช้งบสู้คดีในพื้นที่ ชั้นอนุญาโตตุลาการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ก.บ.ภ.” เวียนหลักการแนวทางค่าใช้จ่าย ให้ “ผู้ว่าราชการจังหวัด-หัวหน้ากลุ่มจังหวัด” ใช้ฟ้องร้องสู้คดีของหน่วยงานรัฐระดับจังหวัด-กลุ่มจังหวัด ในชั้นอนุญาโตตุลาการ กับคู่ความ ภายหลังรัฐบาลเห็นชอบให้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อชำระเงินประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าป่วยการให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ ในการฟ้องคดี

วันนี้ (2 ส.ค. 64) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เวียนหนังสือแจ้งหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ดำเนินการบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม ก.บ.ภ. เมื่อ 14 ก.ค. 2564 ที่เห็นชอบหลักการและแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม) กรณีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อชำระเงินประกัน ค่าธรรมเนียมให้สถาบันอนุญาโตตุลาการในการฟ้องคดีจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อชดเชยเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

สำหรับหลักการและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว โดยเฉพาะการชำระเงินประกันค่าธรรมเนียมให้สถาบันอนุญาโตตุลาการในการฟ้องคดีนั้น

ในกรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในขั้นอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ ตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ระงับข้อพิพาท เฉพาะโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และมี การกำหนดในสัญญาก่อนมติคณะรัฐมนตรี 14 ก.ค. 2558

“ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด นำเงินเหลือจ่ายไปชำระเงินประกันค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามกรณีดังกล่าว”

ทั้งนี้ เพื่อขอความเห็นขอบจาก คณะกรรมการบูรณาการจังหวัด (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบูรณาการกลุ่มจังหวัด (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี และ เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้จัดส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. เพื่อพิจารณากลั่นกรอง

โดยให้เสนอขอความเห็นชอบจาก “ประธาน อ.ก.บ.ภ.” ที่กำกับดูแลภาค และแจ้งเวียน อ.ก.บ.ภ. เพื่อทราบต่อไป

ทั้งนี้ กรณีกลุ่มจังหวัดเดิม ให้เบิกเงินประกันค่าธรรมเนียมดังกล่าว จากเงินเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน (กลุ่มจังหวัดใหม่)

สำหรับกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีปัญหา หรือความจำเป็น หรือเป็นข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง “ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้” ให้เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป

ส่วนมติการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อชดเชยถูกพับเงินไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กรณีงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สามารถใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันได้

โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนำเสนอ คำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อขอความเห็นขอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี

และเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้จัดส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายในวันที่ 10 ส.ค. 2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นขอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ.ที่กำกับดูแลภาค และแจ้งเวียน อ.ก.บ.ภ. เพื่อทราบ


กำลังโหลดความคิดเห็น