xs
xsm
sm
md
lg

โปรเจกต์สู้เฟกนิวส์มหาดไทย 4.3 พันล้าน จัดหาวิทยุสื่อสาร พ่วงวิทยุเฉพาะกิจดิจิทัล เชื่อม 7 หมื่นหอกระจายข่าว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จ่อประมูล โปรเจกต์มหาดไทย 4.3 พันล้าน เปิดร่างทีโออาร์ “สป.มท.” จัดหาระบบ “วิทยุสื่อสารเครือข่ายบังคับบัญชา” ชุดใหม่ ลงลูกข่ายทุกกระทรวง พ่วง 77 จังหวัด 878 อำเภอ พร้อมจัดหา “อุปกรณ์วิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัล” เชื่อม 7.5 หมื่น “หอกระจายข่าวหมู่บ้าน” วัตถุประสงค์เน้นใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านเฟกนิวส์ แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนใน “รูปแบบประชารัฐ”

วันนี้ (22 มิ.ย. 64) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) ได้ออกประกาศ เตรียมดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อและเช่า “โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสาร” ข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยพบว่า เป็น “ร่าง” ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564

สป.มท. เจ้าของโครงการนี้ ระบุว่า มีความประสงค์จะประกวดราคา “ซื้อ” พร้อมบริการ “เช่า” โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย กำหนดราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,316,741,160 บาท

“ขณะที่โครงการนี้ จะใช้วงเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564-2567 งบผูกพันปี วงเงิน 4,344,023,400 บาท เป็นงบดำเนินการ 1,896,563,900 บาท และเป็นงบลงทุน 2,447,462,500 บาท”

ขณะที่ “ร่างทีโออาร์” ของโครงการนี้เขียนไว้ตอนหนึ่งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย 4.0 คือการขับเคลื่อนเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐสู่ประชาชน “กระทรวงมหาดไทย” จำเป็นต้องมีระบบสื่อสารที่เข้าถึงประชาชน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

“จะมีการติดตั้งอุปกรณ์และระบบวิทยุแบบดิจิทัลที่ “หอกระจายข่าวหมู่บ้าน” ซึ่งมีอยู่เดิม ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด และหน่วยราชการส่วนกลาง เพื่อเป็นช่องทางการเตือน ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ซึ่งรัฐบาลจะสามารถสื่อสารกับประชาชนระดับหมู่บ้านได้ทันที ป้องกันการรับข่าวสารที่ไม่ถูกต้องได้เป็นอย่างดี”

ขณะที่ 1 ในวัตถุประสงค์จาก 4 ข้อ ก็ระบุตอนหนึ่งว่า จะเป็นเครื่องมือในการต่อต้านข่าวสารที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง (เฟกนิวส์) รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนใน “รูปแบบประชารัฐ” ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจากรัฐบาล

ในร่าง “ทีโออาร์” ส่วนของ ขอบเขตงาน ตามสัญญาทั้งโครงการ 34 งวด ยังระบุถึง “โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล” และการบริการสัญญาณ “โครงข่ายวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจแบบดิจิทัล” (Digital Trrunked Radio) ที่จะนำมาติดตั้งที่ "หอกระจายข่าวหมู่บ้าน" และในระบบเครือข่ายมหาดไทยในหน่วยงานอื่น

ทั้งนี้ ประกอบไปด้วย จัดหาวิทยุสื่อสาร/อุปกรณ์สื่อสาร รวม 105 ชุด จัดหาอุปกรณ์สื่อสารมาตรฐาน LTE (LTE Device) จำนวน 145 ชุด (แห่งละ 5 ชุด) ในหน่วยงานมหาดไทย และกระทรวงต่าง ๆที่เป็นลูกข่าย รวมถึง กรมประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. และห้องประชาสัมพันธ์จังหวัด ศาลากลาง 76 จังหวัด

“จัดหาเครื่องวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ (Handkeld) รวม 75,986 ชุด ให้แก่ ศาลากลางจังหวัด แห่งละ 1 ชุด จำนวน 76 จังหวัด, ที่ว่าการอำเภอ สำหรับนายอำเภอ อำเภอละ 1 ชุด จำนวน 878 อำเภอ และ ตำบล/หมู่บ้าน “กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน” แห่งละ 1 ชุด จำนวน 75,032 ตำบล/หมู่บ้าน”

โดยกำหนดให้ผู้ชนะประมูล ดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น เชื่อมวงจรความเร็วสูง 2 Mbps, เชื่อมวงจรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 100/100 Mbps จำนวน 2 ชุด ใน 878 อำเภอ, ออกแบบ และติดตั้งระบบสื่อสาร “เฉพาะกิจ” กลุ่มสนทนา หรือ กลุ่มการใช้งาน (Talk Group) ตามพิกัด 75,032 ตำบล/หมู่บ้าน โดยจะส่งรายชื่อ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อ

สำหรับโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสาร ข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย มี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยราชการ สป.มท. เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น