xs
xsm
sm
md
lg

เจียดเงินกู้ สู้โควิดก้อน 3.5 แสนล้าน ลง “ก.เกษตรฯ” เพิ่ม 4.2 พันล้าน สนอง “บิ๊กต่อ” เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2 แสนไร่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เจียดเงินกู้ สู้โควิดก้อน 3.5 แสนล้าน ลง “ก.เกษตรฯ” เพิ่ม 4.2 พันล้าน สนองนโยบาย “บิ๊กต่อ” พัฒนาแหล่งน้ำ/บริหารจัดการ/เพิ่มพื้นที่ชลประทาน เป้าหมายพื้นที่ชลประทาน 228,090 ไร่ เผยปรับลดกว่า 1.2 หมื่นล้าน จากกรอบที่ “รมว.เกษตรฯ” เสนอ 1.6 หมื่นล้าน เหตุเป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนจากงบปกติปี 64 เพียบ เปิดไทม์ไลน์ 4 เดือน เสนอโครงการ 1,127 รายการ บอร์กลั่นกรองฯ ตัดเหี้ยนเหลือ 384 รายการ

วันนี้ (14 พ.ค. 64) มีรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี 11 พ.ค. ที่ผ่านมา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณ “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน” จำนวน 384 รายการ กรอบวงเงิน 4,224.8246 ล้านบาท โดยปรับลดลงจากกรอบวงเงินที่ผ่านความเห็นชอบจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ จำนวน 16,795.5548 ล้านบาท หรือลดลง 12,570.7302 ล้านบาท

โครงการดังกล่าว ตั้งขึ้นเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ตามแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 วงเงิน 355,000 ล้านบาท ภายใต้แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานที่ 3.4) ตามบัญชีท้าย พระราชกำหนดฯ

โครงการนี้ เสนอผ่าน กรมชลประทาน ลงนามโดย รมว.เกษตรฯ เมื่อ ม.ค. 2564 มีโครงการย่อย 1,127 รายการ เช่น โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน้ำและระบบชลประทาน และ โครงการกระจายน้ำสู่พื้นที่ แปลงเกษตรกรรม เสนอให้ สภาพัฒน์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯ พิจารณาตามขั้นตอน รวมวงเงินทั้งสิ้น 16,795.5548 ล้านบาท

ต่อมา เมื่อ มี.ค. 2564 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3) มีมติรับทราบผลการพิจารณาของสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) ที่เสนอปรับลดงบประมาณเหลือกรอบวงเงิน 6,293.6531 ล้านบาท (ปรับลดจากกรอบวงเงินตามข้อเสนอ 7,190.8178 ล้านบาท)

“สทนช. ขอให้ กรมชลประทาน ตรวจสอบโครงการ และยืนยันรายการที่จะสามารถเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ หรือสนับสนุนการเพิ่มน้ำต้นทุน โดยได้ปรับลดรายการอื่นๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของแหล่งนํ้าต้นทุน 13 รายการ ลง 7.99 ล้านบาท คงเหลือ กรอบวงเงิน 6,285.6631 ล้านบาท”

เมื่อต้นเดือน เม.ย. 2564 กรมชลประทาน ได้สรุปข้อเสนอโครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งนํ้า และระบบชลประทาน 374 รายการ 4,263.4794 ล้านบาท และ โครงการกระจายนํ้าสู่พื้นที่แปลงเกษตรกรรม 30 รายการ 155.7763 ล้านบาท โดยมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน วงเงินและแหล่งเงิน รวม 4,419.2557 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ ภายใต้แผนงานที่ 3.4

มีเป้าหมายปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ้น 27.11 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 19,667 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 228,090ไร่ และมีครัวเรือนรับประโยชน์ 69,218 ครัวเรือน

ต่อมา สทนช. ได้รับความเห็นชอบจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กทนช. เห็นควรให้ ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมแล้วตามที่ กรมชลประทาน เสนอ จำนวน 400 โครงการ กรอบวงเงินงบประมาณ 4,398.1057ล้านบาท

ล่าสุด การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ชุดใหญ่ เมื่อ 30 เม.ย. 2564 โดยสำนักงบประมาณ ได้แจ้งผลการพิจารณา โดยเฉพาะจากการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับแหล่งเงินงบประมาณกับโครงการหน่วยงานอื่น พบว่ามีจำนวน 16 รายการ วงเงิน 60.33 ล้านบาท ได้ตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือใช้งบประมาณเหลือจ่าย พ.ศ. 2564 ไปดำเนินการแล้ว

นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาปรับลดตาม หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ค่างานของ สำนักงบประมาณ จำนวน 85 รายการ ซึ่งปรับลดวงเงินลงได้ประมาณ 112.94 ล้านบาท รวมวงเงินโครงการฯ ที่ปรับลดทั้งสิ้น จำนวน 173.28 ล้านบาท

โดยสรุปใช้งบประมาณ “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน” จำนวน 384 รายการ กรอบวงเงิน 4,224.8246 ล้านบาท โดยปรับลดลงจากกรอบวงเงิน16,795.5548 ล้านบาท.


กำลังโหลดความคิดเห็น