xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ตั้ง คกก.เฉพาะกิจฯ “เลขาฯ สมช.” เป็นประธาน “อนุทิน-สาธิต” เป็นที่ปรึกษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฯ ตั้ง คกก.เฉพาะกิจบูรณาการแพทย์-สาธารณสุข “เลขาฯ สมช.” เป็นประธาน “อนุทิน-สาธิต” ที่ปรึกษา พร้อมตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

วันนี้ (6 พ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีองค์ประกอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ
กรรมการ ประกอบด้วย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมอนามัย ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เสนาธิการทหาร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการและเลขานุการ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ มีหน้าที่และอำนาจบูรณาการ ขับเคลื่อน เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติงาน การใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานเจ้าหน้าที่ในภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง มาตรการและหลักเกณฑ์การใช้อำนาจหน้าที่ ที่รัฐบาล นายกรัฐมนตรี หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนด รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด และตรวจสอบและรายงานปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดข้องที่ส่งผลกระทบสำคัญในการปฏิบัติงาน
โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสาธารณสุขและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธาน ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร รองประธาน ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา กรรมการ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ กรรมการ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนันต์ ศรีเกียรติขจร กรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง จิรายุ เอื้อวรากุล กรรมการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ กรรมการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดิลก ภิยโยทัย กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ จักราวุธ มณีฤทธิ์ กรรมการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุรวิทย์ เตชธุวานันท์ กรรมการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ กรรมการ พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม กรรมการ และพันเอก นายแพทย์ ภูษิต เฟื่องฟู กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...