xs
xsm
sm
md
lg

กสม.ส่งสาร “วันสตรีสากล” ขอเป็นกำลังใจสู้กับความรุนแรงจากอคติเพศ เพื่อสิทธิที่เท่าเทียม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กสม.ส่งสาร “วันสตรีสากล” ขอเป็นกำลังใจสู้กับความรุนแรงจากอคติเพศ เพื่อสิทธิที่เท่าเทียม พบปี 63 มีผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 และผู้ถูกกระทำเป็นเพศหญิงสูงถึงร้อยละ 84

วันนี้ (8 มี.ค.) นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกสารเนื่องด้วยวันสตรีสากล 8 มีนาคม ระบุว่าจากการติดตามและประเมินสถานการณ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า แม้ผู้หญิงและบุคคลหลากหลายทางเพศจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายให้มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมชาย แต่ในทางปฏิบัติยังมีการกีดกันและเลือกปฏิบัติในด้านต่างๆ เพราะอคติทางเพศ ผู้หญิงและบุคคลหลากหลายทางเพศจำนวนไม่น้อยยังต้องเผชิญกับการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี การถูกคุกคามทางเพศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งสถิติจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ระหว่างปี 2560-2563 บ่งชี้ว่าภาพรวมทั่วประเทศ มีกรณีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2563 มีผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวจำนวน 1,865 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจำนวน 1,309 ราย และผู้ถูกกระทำเป็นเพศหญิงสูงถึง ร้อยละ 84

ในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้กักตัวอยู่บ้านและปิดสถานที่ต่างๆ ผู้หญิงหลายคนที่ออกไปทำงานไม่ได้ยิ่งต้องเผชิญกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ผู้หญิงสูงอายุจำนวนมากที่อยู่ลำพังโดยเฉพาะในชนบท ซึ่งลูกหลานวัยแรงงานไปทำงานในเมืองก็ขาดผู้ดูแลทำให้มีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ขณะผู้หญิงอีกจำนวนไม่น้อยซึ่งทำหน้าที่เป็นแถวหน้าในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ก็ต้องแบกรับภาระที่หนักขึ้นด้วยต้องรับผิดชอบทั้งหน้าที่ในงานเพื่อสังคมและการดูแลครอบครัวของตนไปพร้อมกัน

ในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิดของสหประชาชาติที่ว่า “Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world” หรือ ผู้หญิงกับภาวะผู้นำ : ความสำเร็จในโลกอนาคตที่เท่าเทียมกันภายใต้สถานการณ์ของโรคโควิด-19 กสม.จึงขอถือโอกาสรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของผู้หญิงในฐานะผู้นำแถวหน้าที่เป็นพลังสำคัญในการร่วมแก้ไขวิกฤติการณ์ต่างๆ ของสังคม รวมทั้งวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอเรียกร้องให้รัฐตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหา สัดส่วนและบทบาทผู้หญิงในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบาย เช่น การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ การส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในการพัฒนากระแสหลักของประเทศ และการผลักดันแนวนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการเสริมสร้างพลังของผู้หญิงในทุกมิติ

“กสม.ขอเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงทุกคนทุกช่วงวัยมีพลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลกันและกันเพื่อฝ่าฟันทุกปัญหา และขอเป็นแรงสนับสนุนให้ผู้หญิงรวมทั้งบุคคลหลากหลายทางเพศที่ยังต้องเผชิญกับปัญหาและความรุนแรงจากอคติเพศได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมของทุกคนในสังคมวันข้างหน้าที่จะต้องปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศอีกต่อไป” นางประกายรัตน์กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น