xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กป้อม” ควง “ธรรมนัส-นฤมล” ขึ้นเหนือติดตามโครงการพัฒนากว๊านพะเยา-จัดที่ดินทำกินให้ผู้ด้อยโอกาส

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ประวิตร” พร้อม “ธรรมนัส-นฤมล” นำคณะลุยพื้นที่ภาคเหนือ เร่งติดตามโครงการพัฒนากว๊านพะเยาและจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนและผู้ด้อยโอกาส

เมื่อ 09.30 น.วันที่ 7 ธ.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายและ จังหวัดพะเยา ติดตามการบริหารจัดการน้ำและที่ดินทำกิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำและที่ดินทำกิน สรุปภาพรวมความสามารถในการกักเก็บน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่งทำได้เพียง 4% มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รวม 1,009 แห่ง รองรับพื้นที่ชลประทาน 9.78 แสนไร่ คิดเป็น 26.1% ของพื้นที่การเกษตร ปัจจุบันพัฒนาแล้วเสร็จจำนวน 549 แห่ง การพัฒนาที่ดินทำกิน ส.ป.ก.ในพื้นที่ป่าไม้กว่า 162,000 ไร่ ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ ตามมติ ครม.เมื่อ 26 ปีที่ผ่านมายังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม


ทั้งนึ้ พล.อ.ประวิตรได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งสำรวจและจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดต่างๆ ในพื้นที่การเกษตรเพิ่มเติมให้ทั่วถึงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ให้ สทนช.รวบรวมจัดเข้าแผนแม่บทหลักการบริหารจัดการน้ำและผลักดันงบประมาณรองรับ

สำหรับโครงการจัดสรรที่ดินทำกิน ส.ป.ก.ในพื้นที่ที่ล่าช้ากว่า 20 ปีนั้น ขอให้ทางกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับ ส.ป.ก.และภาคประชาชน ร่วมกันรับรองเขตให้ชัดเจนและต้องแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ เพื่อเริ่มทยอยจัดสรรเป็นพื้นที่ ส.ป.ก.ส่งมอบเป็นที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นของขวัญปีใหม่

จากนั้น พล.อ.ประวิตร พร้อมคณะ ได้เดินทางไปศาลากลางจังหวัดพะเยา รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำและที่ดินทำกินในพื้นที่ สรุปภาพรวมสภาพปัญหากว๊านพะเยา ระบบนิเวศและสภาพน้ำเสื่อมโทรม ตื้นเขิน น้ำไม่พอใช้ ฤดูฝนมีน้ำมาก ฤดูแล้งน้ำไม่พอใช้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 61-64 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4,283 ล้านบาท ดำเนินโครงการ 3,600 โครงการ ในการพัฒนาขุดลอกแหล่งต้นน้ำ จัดทำแก้มลิงและอ่างเก็บน้ำ คลองระบายน้ำ ขยายเขตประปา ขุดลอกกว๊านพะเยา และกำจัดวัชพืช


พล.อ.ประวิตรได้ย้ำเจตนารมณ์รัฐบาลที่ต้องการให้กว๊านพะเยาสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติอย่างเต็มศักยภาพและเป็นรูปธรรมโดยเร็ว การทำงานร่วมกันหลายหน่วยงานมีความสำคัญยิ่งและได้สั่งการ สทนช.ประสานกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งคณะทำงานในพื้นที่ขึ้นมาพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูกว๊านพะเยา โดยให้เร่งขับเคลื่อนดำเนินการตามแผนแม่บทให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมกับย้ำให้บูรณาการทำงานร่วมกันระดับพื้นที่ ทั้งการกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการน้ำ ระบบชลประทาน การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและการเพาะปลูก รวมทั้งการดูแลบำบัดน้ำเสียและการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมกันนี้ ขอให้กรมชลประทาน เร่งรัดดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพะเยาทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามแผน

จากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำหนองเล็งทราย และกว๊านพะเยา ต่อจากนั้นได้เดินทางไปหอประชุม อ.แม่ใจ เพื่อพบประชาชนและมอบเอกสารสิทธิโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ปืม และป่าแม่พุง” และมอบหนังสือแสดงป่าชุมชน อ.เมืองฯ อ.แม่ใจ กับผู้แทนประชาชนในพื้นที่


พล.อ.ประวิตรกล่าวย้ำว่า รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยกระจายอำนาจการบริหารจัดการทรัพยากรสู่ท้องถิ่น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการถือครองที่ดินให้เสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะมุ่งหวังจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์และรับรองสิทธิ และอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย เพื่อป้องกันมิให้มีการบุกรุกที่ดินทำกินของรัฐเพิ่ม และต้องการให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและเพิ่มความสมบูรณ์ของป่า

ทั้งนี้ รัฐบาลสนับสนุนให้มีการตรา พ.ร.บ.ป่าชุมชนปี 62 เพื่อเป็นกลไกให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการป่าชุมชนอย่างถูกต้อง และได้รับประโยชน์จากป่าโดยมีกฎหมายรองรับ พร้อมกันนี้ ขอให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ช่วยกันดูแลป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาป่าชุมชน โดยเฉพาะการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าอย่างจริงจังร่วมกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...