xs
xsm
sm
md
lg

เปิดแคนดิเดต 34 ขรก.มหาดไทย ชิงเก้าอี้ฝ่ายบริหาร 7 ตำแหน่ง เฉพาะ “ผช.ปลัดฯ” ลูกหม้อ ปภ.สมัครพรึ่บ!

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เปิดแคนดิเดต 34 ข้าราชการมหาดไทยชิงเก้าอี้ฝ่ายบริหาร 7 ตำแหน่ง “2 ผช.ปลัด มท.” พ่วง 2 รองอธิบดี ปค. รองอธิบดี 3 กรมใหญ่ ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น เฉพาะตำแหน่ง “ผช.ปลัดฯ” ลูกหม้อ ปภ.ที่ทำงานเก่า “บิ๊กฉิ่ง” สมัครพรึ่บ! ส่วน “พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี” ขอส่งใบสมัครสัมภาษณ์ทุกตำแหน่ง

วันนี้ (2 ธ.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศรายชื่อผู้เข้ารับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย จำนวน 7 ตำแหน่ง จำนวน 34 ราย ประกอบไปด้วย

ตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 2 อัตรา จำนวน 11 ราย ได้แก่ นายกัมปนาทจักวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี นายชยชัย แสงอินทร์ ผอ.กองการต่างประเทศ สป.มท. น.ส.ชัชดาพร บุญพีระณัช ผอ.กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยกรมการปกครอง นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดตาก รักษการผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากร ปภ.

นางศุภราพร จักรมานนท์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสุโขทัย ปฏิหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผอ.ปภ.เขต 1 ปทุมธานี พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ ผอ.สำนักงานเลขาธิการศอ.บต. นายอุดม เพชรคุต ผอ.ปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ และนายเอกวิทย์ มีเพียร ผอ.กองการเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง

ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง 2 อัตรา จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายกัมปนาทจักวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยกรมการปกครอง ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายสมยศ พุ่มน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

ตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายกัมปนาทจักวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี และนายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

ตำแหน่งรองอธิบดีกรมที่ดิน จำนวน 9 ราย ได้แก่ นายกัมปนาทจักวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี นายประพล ชมเงิน ผู้ตรวจการกรม นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ เจ้าพนักงานที่ดินกทม. นายสมบัติ จันทรลาวัณย์ ผู้ตรวจราชการกรม นายสุวิทย์ นวลแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม นายเสวี จิระเสวี ผู้ตรวจราชการกรม นายอำนวย พิณสุวรรณ ผอ.สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกรม และนายเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์ ผอ.กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ตำแหน่งรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 11 ราย นายกัมปนาทจักวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักงานวิศวกรรมผังเมือง น.ส.จริยาพร จิตต์ใจมั่น ผอ.สำนักผังประเทศและผังภาค นายทัน สร้อยศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม ว่าที่ร้อยเอกธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ ผอ.สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกรม นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสุเมธ มีนาภา ผู้ตรวจราชการกรม นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ ผอ.สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง นางอัญชลี ตันวานิช ผอ.สำนักพัฒนามาตรฐาน และนายอิทธิพงศ์ ดันมณี ผู้ตรวจราชการกรม


กำลังโหลดความคิดเห็น...