xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติรายงานผลดำเนินการว่าด้วยสิทธิ ศก. สังคม วัฒนธรรม ฉบับที่ 3

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ฉบับที่ 3 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสหประชาชาติฯ

วันนี้ (23 พ.ย.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ฉบับที่ 3 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วย สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่อไป สรุปสาระสำคัญดังนี้คือ ด้านการบังคับใช้แรงงาน รัฐบาลได้ตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2562 โดยกำหนดลักษณะการกระทำที่เป็นความผิดฐานบังคับใช้แรงงานและกำหนดอัตราโทษให้เหมาะสม รวมถึงเพิ่มช่องทางในการดำเนินคดีกับนายจ้างที่บังคับใช้และละเมิดสิทธิแรงงานด้วย

ส่วนสิทธิด้านสุขภาพนั้น ในปีงบประมาณ 2561 มีประชากรลงทะเบียนสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพของรับครอบคลุมร้อยละ 99.94 และได้มีการพัฒนากลไกการจัดการเพื่อคุ้มครองสิทธิสำหรับคนด้อยโอกาส หรือคนที่มีปัญหาการเข้าถึงบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและเหมาะสมตามความจำเป็น ส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมมือกับกรมการปกครอง ทำให้กลุ่มคนดังกล่าวเข้ารับบริการสาธารณสุขที่หน่วยงานบริการสุขภาพของรัฐได้ทุกแห่ง

สิทธิด้านการศึกษา ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญการเข้าถึงการศึกษาในทุกช่วงชั้น ตามรัฐธรรมนูญบัญญัติให้เด็กได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติวันที่ 15 มิ.ย. 2559 ให้รัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมถึงเด็กที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนและถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญด้วย ด้านสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกๆ ด้าน และดูแลความปลอดภัยของชุมชน ป้องกันไม่ให้กลุ่มที่ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายต่างๆ และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ได้รับผลกระทบและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รัฐบาลถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้สอดแทรกไว้ในแผนระดับชาติหลายฉบับ และได้มีคำสั่งให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดทำมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต


กำลังโหลดความคิดเห็น...