xs
xsm
sm
md
lg

ศาลชี้ 3 มาตรา พ.ร.บ.เวนคืนไม่ขัด รธน. 23 ธ.ค.นัดวินิจฉัย 6 มาตรา พ.ร.ก.บริษัทบริหารสินทรัพย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศาลรธน.วินิจฉัย 3 มาตรา พ.ร.บ.เวนคืนไม่ขัด รธน. พร้อมนัดวินิจฉัยปม 6 มาตรา พ.ร.ก.บริษัทบริหารสินทรัพย์ขัดรธน.หรือไม่ 23 ธ.ค.นี้

            วันนี้ (18 พ.ย.) ได้มีการอภิปรายในคำร้องที่ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองสูงสุด ส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีรวม 8 คำร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 212 ว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 2562 มาตรา 53 มาตรา 54 และมาตรา 67 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 2562 มาตรา 51 ที่บัญญัติหลักเกณฑ์ และระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้จากการเวนคืน มาตรา 53 ที่บัญญัติหลักเกณฑ์และระยะเวลาการคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิม หรือทายาท มาตรา 54 ที่บัญญัติหลักเกณฑ์การคืนเงินค่าทดแทนและดอกเบี้ยแก่หน่วยงานของรัฐในกรณีที่เจ้าของเดิมหรือทายาทร้องขอที่ดินคืน และมาตรา 67 ที่บัญญัติให้นำความในหมวดสองการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้จากการเวนคืน และหมวดสามการคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทมาใช้บังคับกับที่ดินที่ถูกเวนคืนนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญ 2521 ใช้บังคับจนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับโดยอนุโลมนั้นไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 3 มาตรา 26 มาตรา 27 วรรคหนึ่งและมาตรา 37  

          ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคำร้องที่ศาลล้มละลายกลาง ส่งคำโต้แย้งของจำเลยรวม 2 คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 212 ว่า พ.ร.ก.บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 4/1 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยศาลเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ ให้ยุติการไต่สวนตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา 58 วรรคหนึ่งจึงนัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในวันพุธที่ 23 ธ.ค. เวลา 09.30 น.


กำลังโหลดความคิดเห็น...