xs
xsm
sm
md
lg

มหาดไทยจัดงบ 19 ล้าน ดึงเด็กทั่วประเทศ ปลูกฝังปรองดองสมานฉันท์ ดูงานโครงการราชดำริ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาดไทย จัดงบฯ 19 ล้าน โอนให้จังหวัดละ 2.5 แสน ทำโครงการปลุกจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดึงเด็กทั่วประเทศ ปลูกฝังปรองดองสมานฉันท์ ดูงานโครงการราชดำริ ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันนี้ (18 พ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร เร่งดำเนินการ “โครงการปลุกจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2564”

โดยหนังสือฉบับดังกล่าว กำหนดเป้าหมายไว้ที่กลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ อย่างต่ำจังหวัดละ 90 คน ไม่น้อยกว่า 6,840 คนทั่วประเทศ โดยหวังจะให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในด้านความมั่นคง และแผนระดับสอง ที่เกี่ยวข้อง “มหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณรวม 19,000,000 บาท จัดสรรให้ 76 จังหวัด จังหวัดละ 250,000 บาท”

ทั้งนี้ มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำโครงการฯ และสำนักงานจังหวัดเป็นผู้สนับสนุนโครงการฯ โดยให้จังหวัดพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างความปรองดอง ตามที่กำหนดโครงการฯ โดยให้แจ้งแผนและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค. 2564

สำหรับโครงการดังกล่าวดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปีงบประมาณ โดยจัดให้เด็กและเยาวชนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาเข้ารับการอบรม จากวิทยากรจากหน่วยงานทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง และให้มีการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสามัคคี ตลอดจนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในพื้นที่

กิจกรรมส่วนใหญ่จะมีการเน้นให้เด็กและเยาวชนมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาสถาบันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 เผยแผ่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ

สำหรับโครงการนี้แปลงมาจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทยร่วมมือกันดำเนินการในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และทำให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน โดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด


กำลังโหลดความคิดเห็น...