xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงานจับมือภาคเอกชนจัดอบรมฟรีสร้างแรงงานคุณภาพ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์‘นฤมล’ ไฟเขียวหลักสูตรอีคอมเมิร์ชและการฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ แก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากสู่ระดับประเทศ


วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าว ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) และหน่วยงานพันธมิตรเครือข่าย ร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย แรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีความสนใจต้องการทำธุรกิจหรือขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ เพิ่มมูลค่าของสินค้าและการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และให้ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อออนไลน์เผยแพร่ เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางให้กับสาธารณชนเข้าถึงการให้บริการ และเพื่อให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ และสร้างชาติ ภายใต้แนวคิด e-Commerce Nation โดยการสร้างความรู้ด้านอีคอมเมิร์ชอย่างครบวงจร เข้าใจภาพรวมของกระบวนการทำอีคอมเมิร์ช และผลักดันให้ชุมชนสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์และเทคโนโลยีการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาปากท้องชุมชน และสามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน


ในช่วงบ่าย ศาสตราจารย์ นฤมล เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2564 สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี มีจำนวนถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คนเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ การให้บริการและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีความต้องการเพิ่มขึ้นตามลำดับ แต่ปัจจุบันยังพบว่าจำนวนบุคลากรหรือแรงงานที่ให้บริการด้านการดูแลผู้สูงอายุ ยังขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้มีความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทขึ้น เพื่อร่วมกันส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และจัดฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ ตามโครงการให้ทุนสร้างอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานไทยขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระยะเวลาการฝึก 6 เดือน ณ โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท


ในปี พ.ศ. 2563 – 2564 โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทมอบทุนเพื่อการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 377 ทุน ทุนละ 95,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,5815,000 บาท เพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานให้แก่ผู้ว่างงานหรือผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จนสามารถนำไปประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

“ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและตลาดการจ้างงาน โดยการยกระดับฝีมือให้คนไทยมีงานทำอย่างมีศักดิ์ศรี มีฝีมือที่ได้มาตรฐาน มีทักษะฝีมือตรงกับความต้องการ ประชาชนมีรายได้ ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ” รมช.แรงงาน กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 4035
กำลังโหลดความคิดเห็น...