xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายในหลวง ร.๙

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
ปลัด สปน.เผยรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.๙ แต่งกายสีเหลือง น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันนี้ (13 ต.ค.) รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน และบ้านเรือน พร้อมทั้งจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีวางพวงมาลา พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ และร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกคน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. รัฐบาลได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้ชื่อกิจกรรม VALAYA จิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสจะทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประชาชนจิตอาสา มีกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ฐาน ประกอบด้วย

ฐานที่ 1 ภูมิพลังแผ่นดิน ประกอบด้วย นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ฐานที่ 2 อุทกธารอาหารเพื่อชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรม หว่านข้าวในนาสาธิต มัจฉาร่าเริง ลูกอมปลาอารมณ์ดี ผักน้อยลอยน้ำ ปลูกพืชน้ำ เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน

ฐานที่ 3 ความมั่นคงด้านอาหารเกษตรทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วย กิจกรรมอากาศดีที่ Valayaร่วมกันปลูกผักเกษตรคนเมือง กิจกรรมปลารับแขก กิจกรรม​ Active​ learning และกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่

ฐานที่ 4 วิถีไทยร่วมสมัย ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ กิจกรรมครัวเรือนพอเพียง เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือน ทำน้ำยาล้างจาน กิจกรรมเยี่ยมชมวิถีประชารัฐ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ร่วมพัฒนา กิจกรรมสุนทรียสนทนา พบปะนักศึกษาและประชาชน และกิจกรรม “พันธุ์กล้าจากพ่อ” โดยแจกพันธุ์พืช-ผักให้แก่ประชาชน

การมาร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ เป็นการเตรียมพัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ได้เรียนรู้และน้อมนำการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และวางแผนสำหรับการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตได้ ทั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้อมนำการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลสู่ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ นำไปสู่การประกอบอาชีพที่พึ่งพาตนเอง มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนส่วนราชการ สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ทุกแห่งจัดกิจกรรมจิตอาสาโดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความสามัคคี เสียสละเพื่อส่วนรวม เช่น การพัฒนาศาสนสถาน การพัฒนาสถานที่สาธารณะ ชุมชน วัด โรงเรียน แม่น้ำคูคลอง การปลูกต้นไม้ การเก็บขยะ เก็บผักตบชวา การกำจัดวัชพืช การปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดกิจกรรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สามารถดำเนินการได้ตลอดเดือนตุลาคม 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น...