xs
xsm
sm
md
lg

โออีซีดีแนะ รบ.ไทย หนุน ศก.มหภาค ช่วย “ครัวเรือนเปราะบาง” คาดสิ้นปี 63 โควิด-19 ทำติดลบ 6.9% แต่ขยายตัวปีหน้า 3.5%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โออีซีดี เปิดผลประเมินเศรษฐกิจไทย สิ้นปี 63 โควิด-19 ทำติดลบ 6.9% แต่จะกลับมาขยายตัวที่ 3.5% ในปีหน้า ชงข้อเสนอเร่งด่วนภาครัฐช่วยเหลือ “ครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง-กลุ่มเอสเอ็มอี” แนะใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติม “Fiscal Space” ภายใต้ข้อจำกัดทางการคลัง โดยยึดหลักความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพของต้นทุน ดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย หากมีความเสี่ยงขาลง ให้พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

วันนี้ (7 ต.ค.) มีรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เปิดเผยว่า สภาพัฒน์เผยแพร่รายงานการประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2020 ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือโออีซีดี โดยสำรวจ “สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” ในประเทศไทย พบว่าจะส่งผลให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยหยุดชะงักอย่างฉับพลัน

โออีซีดีรายงานว่า นโยบายเศรษฐกิจมหภาคและความยั่งยืนทางการคลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง โดยคาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2563 จะหดตัวและเติบโตในอัตราที่ต่ำ ในขณะเดียวกันก็ยังมีความเสี่ยงอย่างมากจากการแพร่ระบาดในระยะที่สอง

จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดในอนาคตและแนวโน้มการจ้างงานที่ต่ำ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจและครัวเรือน การฟื้นฟูจะดำเนินไปได้อย่างช้าๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่น่ากังวลต่อระดับผลิตภาพในระยะยาว แม้ว่าฐานะทางการคลังของรัฐบาลไทยจะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังคงมีความจำ เป็นในการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แย่ลง

“ทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะติดลบในปี พ.ศ. 2563 ก่อนที่จะกลับขึ้นมาอยู่ในระดับที่ต่ำ กว่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 โดยยังคงมีความเสี่ยงที่จะติดลบ”

ขณะที่การยกระดับผลิตภาพ กำจัดความเหลื่อมล้ำ และแรงงานนอกระบบ และลดช่องว่างระหว่างเพศ การคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล (Whistle-blower protection) มีปรากฏแทรกอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ เนื่องจากไทยมีแรงงานนอกระบบจำนวนมากและแรงงานผู้หญิงส่วนใหญ่อยู่นอกระบบ โดยมีแม่บ้านรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย

การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้สัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนในไทยกำลังเติบโต แต่ยังอยู่ในอัตราที่ต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค และการท่องเที่ยวมวลชนและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างจำกัด ส่งผลให้ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ในขณะที่ระดับของผลิตภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นยังอยู่ในระดับต่ำ

ขณะที่แนวทางการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ยังต้องการของทักษะแรงงานในตลาดแรงงานไทยไม่ได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากลและมีความเหลื่อมล้ำระหว่างภูมิภาคสูง แม้ว่าอัตราค่าจ้างจะลดลงเล็กน้อยในช่วงปีที่ผ่านมา แต่อัตราค่าจ้างสำหรับแรงงานในระดับปริญญายังอยู่ในเกณฑ์ดี

ทั้งนี้ ยังขาดการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินการมีส่วนร่วมของการฝึกอบรมผู้ใหญ่และการอบรมเพื่อการจัดหาแรงงานของนายจ้าง ทำให้แรงงานที่เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างยังมีข้อมูลด้านตลาดแรงงานที่ไม่พอเพียงและขาดการเข้าถึงการฝึกอบรมที่จำเป็น

การใช้ประโยชน์จากการค้าภาคบริการระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ตลาดภาคบริการของไทยมีกฎเกณฑ์เข้มงวดกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชีย แต่ยังมีข้อจำกัดของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคบริการค่อนข้างมีความเข้มงวดมากกว่ารายสาขาอื่น โดยไทยสามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับ “ข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้า (PTAs)” ในหลายกรอบการเจรจา ซึ่งในบางข้อตกลงมีการระบุถึงประเด็นเกี่ยวกับภาคบริการแล้ว

โออีซีดี ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญ ในนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและความยั่งยืนทางการคลัง ว่าต้องขยายมาตรการการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนต่อครัวเรือนที่เปราะบางและกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกรณีที่สถานการณในกรณีที่สถานการณ์แย่ลง เพิ่มศักยภาพของระบบสาธารณสุขและความสามารถในการตรวจหาเชื้อไวรัส โดยระยะสั้น ให้รักษาระดับการจ้างงานและกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์

เมื่อเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัว ควรมีการยกระดับศักยภาพการผลิต โดยค่อยๆ เปลี่ยนจากนโยบายส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้สู่มาตรการเชิงโครงสร้าง อาทิ การพัฒนาและเสริมทักษะแรงงาน

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติม สามารถใช้ Fiscal Space ที่มีอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางการคลัง โดยยึดหลักความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพของต้นทุน ควรดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย และหากมีความเสี่ยงขาลง ให้พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ยังต้องพิจารณาใช้นโยบายการเงินอื่นๆ เพิ่มเติม หากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายส่งผลต่อการจำ กัดพื้นที่ทางนโยบาย (Policy Space) การยกระดับผลิตภาพ กำจัดความเหลื่อมล้ำ และแรงงานนอกระบบ และลดช่องว่างระหว่างเพศ ให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุ้มครอง ผู้เปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะ ลดต้นทุนในการนำแรงงานเข้าสู่ระบบ โดยให้มีการทบทวนนโยบายการคุ้มครองการจ้างงานที่เข้มงวด และเตรียมมาตรการเฉพาะสำหรับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้แก่กลุ่มเปราะบาง

ชักชวนให้แรงงานผู้หญิงนอกระบบเข้าสู่ระบบ โดยมีการปรับมาตรการให้สอคล้องกับความต้องการของกลุ่มคนดังกล่าวการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตสูงอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขตชนบท และสนับสนุนให้ลดการสร้างภาระทางสิ่งแวดล้อม (environmental footprint) ยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อลดการกระจุกตัวในการใช้ทรัพยากร รวมถึงการบริหารจัดการน้ำ และของเสียแนวทางการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมเพื่อสร้างความมั่งคั่ง

พัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน การประเมินความต้องการทักษะแรงงานอย่างต่อเนื่อง ในระดับประเทศ ภูมิภาคและสาขาวิชาชีพ รวมรวบหลักสูตรและแนวทางการดำ เนินงานเข้าไว้ด้วยกัน และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่ชนบท

จับคู่นโยบายด้านทักษะแรงงานกับนโยบายกระตุ้นความต้องการของแรงงานที่มีทักษะสูงในตลาดแรงงงาน ด้วยการลดอุปสรรคในการรับเข้าทำงานของผู้ประกอบการ ยกระดับการปรับใช้เทคโนโลยี และสนับสนุนการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการผ่านช่องทางทางการศึกษาและการพัฒนาอาชีพ

ใช้ข้อมูลของตลาดแรงงานอย่างเพียงพอ ในการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนโครงการเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ ส่งเสริมกิจกรรมเป้าหมายสำหรับแรงงาน ที่อยู่ในสาขาอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงต่อ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง อาทิ การแนะแนวอาชีพการฝึกอบรมทักษะที่มีความต้องการสูงการใช้ประโยชน์จากการค้าภาคบริการระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กำจัดอุปสรรคของภาคบริการที่มีข้อจำกัด โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องการเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะระหว่างประเทศ โดยขยายขอบเขตการครอบคลุมของสมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) กำจัดอุปสรรคต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยการผ่อนปรนกฎระเบียบ ว่าด้วยการกำหนดอัตราขั้นต่ำ ของเงินทุน (capital thresholds) และภาคบริการที่ถูกขึ้นบัญชี

ดำเนินการตามข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้า ที่มีความพยายามในการปฏิรูปกฎระเบียบนอกเหนือจากพันธสัญญาที่ได้ตกลงไว้ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS)


กำลังโหลดความคิดเห็น...