xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.เพิ่มตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ เหตุสุ่มเสี่ยง แต่จะไม่เปิดเผย เก็บไว้ตรวจสอบเท่านั้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (26 ก.ย.) นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในฐานะโฆษก ป.ป.ช. เปิดเผยว่า วานนี้ (25 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ลงนามโดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ระบุให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28(3) ประกอบมาตรา 103 พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้ที่มีตำแหน่งดังต่อไปนี้ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตำแหน่ง รองเลขาธิการ, กรมการขนส่งทางราง ตำแหน่ง รองอธิบดี, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง, สังกัด กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตำแหน่ง รองอธิบดี, สังกัด สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ, สังกัด สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตำแหน่ง รองเลขาธิการ, สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, สำนักงานศาลยุติธรรม ตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม, สำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

และให้ผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ กำหนดให้ยังคงมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อไป ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ, รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นอกจากนี้ ยังมีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง คือ ตำแหน่ง “เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เป็นผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

“จากที่กฎหมายระบุว่า ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ซึ่งหมายถึงหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ สำหรับหน่วยงานอื่นที่ยังไม่ได้กำหนด จึงมากำหนดเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 102 และตามมาตรานี้ ป.ป.ช.ต้องเปิดเผยบัญชีฯ แต่ ตามมาตรา 103 เป็นตำแหน่งที่นอกเหนือจากตามมาตรา 102 ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศเพิ่มเติม ว่ามีตำแหน่งใดบ้างที่ควรจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เห็นว่าอาจมีความสุ่มเสี่ยง หรือเป็นหน่วยงานที่ควรจะต้องกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ ยื่นบัญชีทรัพย์สิน ทั้งนี้ ตามมาตรา 103 นั้น ป.ป.ช.ไม่ต้องเปิดเผยบัญชี เพียงแต่ยื่นเอาไว้ เพื่อให้ตรวจสอบ เปรียบเทียบตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป”


กำลังโหลดความคิดเห็น...