xs
xsm
sm
md
lg

ครม.รับทราบหลักเกณฑ์เงื่อนไขใช้งบฯ 63 ไปพลางก่อน ยันจัดสรรงบดูแลปชช.พอ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกรัฐบาล แถลง ครม.รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบฯ 63 ไปพลางก่อน เหตุประกาศใช้พ.ร.บ.งบฯ 64 ไม่ทัน 1 ต.ค. ยันจัดสรรงบพอหน่วยงานดูแลประชาชน

วันนี้ (15 ก.ย.) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยคณะรัฐมนตรีรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน เนื่องจากยังไม่สามารถประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ เนื่องจากรัฐบาลมีการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติทำให้กระบวนการจัดทำงบประมาณล่าช้าไปประมาณ 1-2 สัปดาห์ โดยสำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไม่เกินหนึ่งในสี่ ของกรอบวงเงินของแผนงานและรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงที่มีการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 การโอนตามกฎหมายอื่น และการโอนตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยรับงบประมาณทั่วไป สำหรับหน่วยรับงบประมาณที่ตั้งขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ 2563 ที่ได้รับโอนงบประมาณมาจากหน่วยรับงบประมาณอื่นจะได้จัดสรรงบประมาณได้เต็มจำนวนงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานตามที่ได้รับโอนมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งหากไม่เพียงพออาจจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นได้ ส่วนกรณีเทศบาลนคร เทศบาลเมือง จัดสรรงบประมาณให้ได้เฉพาะค่าใช้จ่ายบุคลากรและเงินสงเคราะห์หรือสวัสดิการที่จ่ายแก่ประชาชน ไม่เกินหนึ่งในสี่ ของงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับการจัดสรรงบประมาณที่นอกเหนือจากข้างต้น เช่น รายจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือการดำเนินการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้ตามความจำเป็นเฉพาะกรณีเท่านั้น

ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 1 และให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 นี้ด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจว่าทั้ง 721 หน่วยรับงบประมาณ ที่ประกอบด้วย ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะได้รับจัดสรรงบประมาณเพียงพอในการบริหารงานตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้สะดุดในการดูแลพี่น้องประชาชน


กำลังโหลดความคิดเห็น...