xs
xsm
sm
md
lg

ทส.เปิดโครงการ “1 คน 1 ตำบล” ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (8 ก.ย.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวว่า ทส.ทำโครงการจ้างงานให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใช้ประมาณ 445,176,000 บาท จ้างงาน 16,488 อัตรา อัตราละ 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 63 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกงาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายวราวุธกล่าวอีกว่า การจ้างงานทั้งหมด แบ่งเป็น 4 หน่วยงาน คือ 1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7,225 อัตรา 2. กรมป่าไม้ ทำหน้าที่ลูกจ้างผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย คทช. ในการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และโครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ “สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้” จำนวน 5,058 อัตรา 3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำหน้าที่ลูกจ้างผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่า จำนวน 3,500 อัตรา 4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในโครงการจ้างสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน จำนวน 675 อัตรา

“โครงการนี้จ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกงาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะมีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกตำบล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้” รมว.ทส.กล่าว

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส.กล่าวว่า นอกเหนือจากงบประมาณกลาง โดย ทส.ได้รับมาเพื่อนำไปจ้างให้ประชาชนมีงานทำแล้ว ล่าสุดนั้น ทส.ได้ทำเรื่องขอใช้งบเงินกู้จาก พ.ร.ก.เงินกู้ 1.9 ล้านบาท จากรัฐบาลสำหรับการนำมาจ้างงานในหน่วยงานต่างๆ ของ ทส.ประมาณ 10,000 อัตรา ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องจากที่เคยทำก่อนหน้านี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้ โดยหลังจากนี้จะนำไปจ้างงานต่อ ผู้ได้รับการว่าจ้างจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาทเท่าเดิม โดยจ้างงานต่อไปอีก 3 เดือน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ สำนักงานปลัด ทส.งานที่ทำเช่น ปลูกป่า ทำแนวกันไฟ และเก็บข้อมูลหน่วยงานต่างๆ
นายจตุพรกล่าวอีกว่า ผู้ต้องการสมัคร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่กิน 60 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 3. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 5. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัด 6.เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ กพ.รับรอง 7. เป็นผู้ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2010 (COVID-19) 8. มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอบเขตการดำเนินโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

“9. ไม่เป็นบุคคลที่หน่วยงานของรัฐได้จัดให้มีโครงการให้ความช่วยเหลือไว้ก่อนแล้ว เช่น มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นต้น 10. มีคุณสมบัติอื่นตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการกำหนดเพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยได้รับค่าจ้างงวดละ 9,000 บาท/คน/งวด รวม 3 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท/คน ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63” ปลัด ทส.กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...