xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เคาะ 883 ล้านให้ กห.ทำสถานที่กักตัวโควิด ก.พ.รายงานแห่สมัครสอบครึ่งล้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล แถลง ครม.ไฟเขียว 883 ล้านบาทให้กลาโหมทำสถานที่กักตัวโควิด-19 ก.พ.รายงาน ครม. คนแห่สมัครสอบรับราชการครึ่งล้าน

วันนี้ (1 ก.ย.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน 883 ล้านบาท ให้กับสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ในส่วนของสถานที่เอกชน สําหรับแก้ปัญหาการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำหนดให้คนไทยทุกคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศจะต้องเข้าพัก ณ พื้นที่ กักกันโรคแห่งรัฐทันทีเป็นเวลา 14 วัน สำหรับการดําเนินการที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้จัดตั้งพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ โดยใช้สถานที่ราชการ จํานวน 2 แห่ง และโรงแรมเอกชน จํานวน 31 แห่ง รองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ารับการกักกันตัวในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ จํานวน 27,977 คน ที่ผ่านมาในส่วนของกระทรวงกลาโหมได้รับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระยะที่ 1 จํานวน 4,200 คน วงเงิน 95 ล้านบาท และระยะที่ 2 จํานวน 4,200 คน วงเงิน 97 ล้านบาท รวมจํานวนทั้งสิ้น 8,400 คน วงเงินรวม 192 ล้านบาท ยังเหลือที่ยังไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนอีกจำนวน 19,577 คน

น.ส.ไตรศุลียังกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานสภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานในราชการพลเรือนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยสํานักงาน ก.พ.ระบุว่า ได้ดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกที่จะคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีผู้สนใจสมัครสอบจํานวน 500,000 คน และจะจัดดําเนินการสอบในวันที่ 27 ก.ย.ที่ศูนย์สอบทั่วประเทศ 15 แห่ง โดยสํานักงาน ก.พ.ได้คํานึงถึงการจัดระบบการสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งจัดให้มีการสอบด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 18-22 ก.ย. ณ ศูนย์สอบทั่วประเทศ 9 แห่ง ซึ่งมีผู้สมัครสอบจำนวน 21,723 คน รวมทั้งสิ้นมีผู้สมัครสอบภาค ก.จำนวน 521,723 คน นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนดําเนินการสอบเพิ่มเติมสําหรับผู้สมัครสอบภาค ก.ซึ่งยังไม่สามารถชําระเงินได้เนื่องจากที่นั่งสอบเต็ม จํานวน 95,610 คน โดยคาดว่าจะดําเนินการจัดสอบให้กับผู้สมัครสอบที่เหลืออยู่ดังกล่าวได้ประมาณเดือน ม.ค. 2564 หลังสอบภาค ก.แล้ว ส่วนราชการสามารถดําเนินการจัดสอบภาค ข. และภาค ค. เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้ ซึ่งจะมีตําแหน่งว่างรองรับการจ้างงานประกอบด้วย อัตราข้าราชการตั้งใหม่ที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2562-2563 ที่ยังไม่ได้บรรจุจํานวนประมาณ 20,000 อัตรา และอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 จํานวนประมาณ 8,900 อัตรา


กำลังโหลดความคิดเห็น