xs
xsm
sm
md
lg

ประกาศ พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินเวนคืน 8 ฉบับ 8 จังหวัด "ทางหลวงชนบท" ผุดสารพัดโครงการ "เชื่อมรถไฟอีอีซี-วงแหวนนครสวรรค์"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประกาศ พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 8 ฉบับ พื้นที่ 8 จังหวัด ผุดสารพัดโครงการ ขยายทางหลวงชนบทเชื่อมทางต่างระดับรถไฟสายตะวันออก-วงแหวนเลี่ยงเมืองลาดยาว นครสวรรค์-จุดตัดทางหลวงชนบท “ดอยหล่อ-สันป่าตอง”-ทางหลวงชนบทเชื่อมทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7-ทางหลวงชนบท แยกสาริน เชื่อมสะพานข้ามทางรถไฟแม่กลอง-กุยบุรี เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-ทางหลวงชนบทเชื่อมผังเมืองรวมเมืองสระบุรี

วันนี้ (25 มิ.ย.) มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 8 ฉบับ มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

โดยฉบับแรก เป็นประกาศ พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.บ้านสวน และ ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการสร้างทางหลวงชนบท ตามโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 และ ทางรถไฟสายตะวันออก

ฉบับที่สอง ประกาศ พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย และ ต.เนินขี้เหล็ก ต.บ้านไร่ ต.สระแก้ว ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการขยาย ทางหลวงชนบท นว. 1001 และเพื่อสร้างทางหลวงชนบท สายถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองลาดยาว

ฉบับที่สาม ประกาศ พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.สันติสุข ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ และ ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการสร้างทางหลวงชนบท บริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท ชม. 3035 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 ทางหลวงชนบท ชม. 3027 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ตามโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับบริเวณทางหลวงชนบท กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และทางข้ามต่างระดับบริเวณทางหลวงแผ่นดิน ดังกล่าว

ฉบับที่สี่ ประกาศ พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.บึง และ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการขยาย ทางหลวงชนบท ชบ. 1032 และเพื่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 กับทางหลวงชนบท ชบ. 1032

ฉบับที่ห้า ประกาศ พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.คอกกระบือ และ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการขยาย ทางหลวงชนบท สค. 2032 ที่แยกสาริน และสายเชื่อมระหว่างสะพานข้ามทางรถไฟสายแม่กลอง กับทางหลวงชนบท สค. 5031

ฉบับที่หก ประกาศ พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.กุยบุรี และต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 กับทางหลวงชนบท ปข. 2013 ตามโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางรถไฟ

ฉบับที่เจ็ด ประกาศ พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.หอมศีล ต.พิมพา อ.บางปะกง และ ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการขยาย ทางหลวงชนบท ฉช. 2004

ฉบับที่แปด ประกาศ พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.ตะกุด และ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย ข 2 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองสระบุรี

โดยทั้ง 8 ฉบับ ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดห้าปี มีส่วนแคบที่สุดหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร และส่วนกว้างที่สุดสี่ร้อยเมตร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ และให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

ให้ “กรมทางหลวงชนบท” เป็นเจ้าหน้าที่ในการเวนคืน และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...