xs
xsm
sm
md
lg

มท.1 ลงนามเอี่ยวเงินกู้ 4 แสนล. ลงพื้นที่ 76 จังหวัด 753 โครงการ วงเงิน 6.5 พันล. เฉพาะโอทอปสูงสุด 2.4 พันล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มท.1 ลงนามเอี่ยวเงินกู้ฟื้นฟูชุมชน 4 แสนล้าน ลงพื้นที่ 76 จังหวัด 753 โครงการ วงเงิน 6.5 พันล้าน หน่วยงานสังกัดมหาดไทย ตั้งรับ 463 โครงการ วงเงิน 4.8 พันล้าน ส่วนกระทรวงอื่นในระดับจังหวัดขอพ่วง 290 โครงการ วงเงิน 1.7 พันล้าน พบฟื้นฟูโอทอปสูงสุด ตั้งรับ 239 โครงการ งบกว่า 2.4 พันล้าน

วันนี้ (22 มิ.ย.) มีรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดแจ้งมายังสภาพัฒน์ ภายหลังได้เห็นชอบข้อเสนอโครงการที่จังหวัดเป็นหน่วยงานรับงบประมาณ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กรอบแผนงาน 3.2 การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน (เงินกู้ 4 แสนล้านบาท) เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ รมว.มหาดไทย ลงนามเห็นชอบเมื่อ 18 มิ.ย. โดย 76 จังหวัดเสนอโครงการขอเป็นหน่วยงานรับงบประมาณ จำนวน 463 โครงการ วงเงิน 4,802,837,523 บาท

ขณะที่โครงการที่ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัด ขอรับงบประมาณผ่าน (ส่วนกลาง) ที่ รมว.เจ้าสังกัดเห็นชอบจำนวน 290 โครงการ วงเงิน 1,701667,297 บาท รวมทั้งสิ้น 753 โครงการ วงเงินรวม 6,504,504,820 บาท

“จำแนกประเภทข้อเสนอโครงการ 7 ประเภท (จังหวัด/ส่วนราชการ) ด้านการจ้างงาน 16 โครงการ 69,349,590 บาท ด้านการเกษตร 268 โครงการ 2,290,615,216 บาท ด้านผลิตภัณฑ์ (โอทอป) 239 โครงการ 2,418,873,968 บาท ด้านท่องเที่ยวชุมชน 154 โครงการ 1,225,597,536 บาท ด้านแหล่งน้ำชุมชน 29 โครงการ 212,636,300 บาท ด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 7 โครงการ 71,171,200 บาท และด้านอื่นๆ 40 โครงการ 216,261,010 บาท”

โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ แจ้งจังหวัดหลังจากสรุปผลการประเมินโครงการเบื้องต้น “รอบแรก” ระดับจังหวัด ใน 6 ภูมิภาค รวม 750 โครงการ เพื่อให้จังหวัดจัดทำโครงการฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย จังหวัดภาคเหนือ ผ่านการประเมินโครงการเบื้องต้น 153 โครงการ จังหวัดภาคอีสาน ผ่าน 191 โครงการ จังหวัดภาคกลาง ผ่าน 181 โครงการ จังหวัดภาคตะวันออก ผ่าน 91 โครงการ จังหวัดภาคใต้ ผ่าน 119 โครงการ และ จังหวัดภาคใต้ชายแดน ผ่าน 15 โครงการ

สำหรับโครงการที่ผ่านรอบแรก พบว่าส่วนใหญ่มีการตั้งขอรับงบประมาณระหว่าง 1 หมื่นบาท-2 ล้านบาท เช่น โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ หมักโคเนื้อจากเปลือกข้าวโพด เลี้ยงสุกรของ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ของบฯ ระหว่าง 145,355-154,350 บาท เป็นต้น

สัปดาห์ที่แล้ว มาสภาพัฒน์แจ้งผลการประเมินโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผน 3.2 รายจังหวัดรวม 76 จังหวัด และให้จังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้อง จัดทำบัญชีสรุป/รายละเอียดการจัดขอรับงบประมาณต่อโครงการฉบับสมบูรณ์ พร้อมแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ (ป.ป.ท.) เสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หน่วยงานต้นสังกัด และให้ รมว.เจ้าสังกัด ลงนามเห็นชอบ


กำลังโหลดความคิดเห็น...