xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ผ่านหลักการ พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน และร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน แก้ที่ไม่ครอบคลุมการพัฒนาและเก็บรักษาน้ำในดินและน้ำบนดิน พร้อมเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย เพิ่มประสิทธิภาพพิจารณาวัตถุอันตราย

วันนี้ (26 พ.ค.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เนื่องจากบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ ไม่ครอบคลุมการพัฒนาและเก็บรักษาน้ำในดินและน้ำบนดิน รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องทรัพยากรน้ำ และปัญหาการถ่ายโอนการบริการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย หรือสิ่งปรับปรุงดิน ไปยังภาคเอกชนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งทำให้เกษตรกรต้องเสียค่าบริการ ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เกษตรกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายการพัฒนาที่ดิน ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสำคัญ คือ

1) แก้ไขบทนิยาม “การอนุรักษ์ดินและน้ำ” ให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาและเก็บรักษาน้ำในดินและน้ำบนดิน

2 )แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องทรัพยากรน้ำ โดยเพิ่มเติมให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นกรรมการ และแก้ไขให้คณะกรรมการพัฒนาที่ดินมีอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบเกี่ยวกับคำขอให้วิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน น้ำ พืชปุ๋ย หรือสิ่งปรับปรุงดิน คำขอให้ปรับปรุงดินหรือที่ดิน คำขอให้อนุรักษ์ดินและน้ำ คำขอให้บริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่

3) เพิ่มหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินในการทำสำมะโนที่ดิน การพัฒนาและเก็บรักษาน้ำในดินและน้ำบนดินเพื่อการเกษตร ตลอดจนการให้บริการ สาธิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน

4) แก้ไขให้เกษตรกรสามารถยื่นคำขอใช้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย หรือสิ่งปรับปรุงดิน ต่อหน่วยงานพัฒนาที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานพัฒนาที่ดินครบทุกจังหวัดแล้ว จากเดิมในบางจังหวัดที่ไม่มีหน่วยงานพัฒนาที่ดิน จะต้องยื่นคำขอต่อเขตหรือที่ว่าการอำเภอ

5) แก้ไขให้เกษตรกร ผู้วิจัย และประชาชนที่ต้องการให้กรมพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงที่ดิน อนุรักษ์ดินและน้ำ บริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ สามารถยื่นคำขอต่อหน่วยงานพัฒนาที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ โดยการเสียค่าใช้จ่ายเป็นไปตามกฎกระทรวง

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินเตรียมการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่นๆ ให้แก่ภาคเอกชนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ดำเนินการแทน โดยยกเว้นค่าใช้จ่ายให้เฉพาะเกษตรกรและงานวิจัยที่มาขอใช้บริการ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้เกษตรกรพัฒนาอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายเกี่ยวกับการพิจารณาคำขอ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการหรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย โดยการมอบอำนาจให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่ประเมินเอกสารวิชาการ ตรวจวิเคราะห์ ตรวจสถานประกอบการและอื่นๆ แทนพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระสำคัญกำหนดให้กรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้มีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐอื่นๆ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการหรือการตรวจสอบในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรดังกล่าวต้องได้รับการขึ้นบัญชีจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ช่วยแก้ปัญหาในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนได้ โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

โดยกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายโดยผู้เชี่ยวชาญฯ ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะเป็นเพียงทางเลือกเท่านั้น หากผู้ประกอบการเลือกใช้ผู้เชี่ยวชาญฯ ก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญ ฯ แต่ถ้าใช้วิธีการอนุญาตปกติซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการพิจารณานานกว่า ก็จะไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย โดยเป็นการแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นแนวเดียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 77/2559 เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการสาธารณสุข รวมทั้งเพิ่มมูลค่าการค้าขายเคมีภัณฑ์ (วัตถุอันตรายหรือสารเคมี) ที่เป็น 1 ใน 5 สินค้ายุทธศาสตร์ที่มีการนำเข้าสูงสุดของประเทศด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...