xs
xsm
sm
md
lg

ส.ว.มอบ 10 ล.กองทุนสู้โควิด-19 คืนงบ 93 ล.มุ่งบรรเทาความเดือดร้อน ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษก กมธ.กิจการวุฒิสภา เผย ส.ว.พร้อมใจบริจาค 10 ล.คลี่คลายโควิด-19 ตั้งคณะจัดการเงิน ร่วมใจปฏิบัติภารกิจบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมโอนงบคงเหลือคืน 25% 93 ล.ให้เยียวยา ปชช. และทำความสะอาดป้องกันโรครับการเปิดประชุม

วันนี้ (22 เม.ย.) นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสำมัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งมี ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสำมัญ กิจการวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม โดยมีเรื่องพิจารณาที่น่าสนใจ ดังนี้
๑. การมอบเงินของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ด้วยในขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งวิกฤตการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิต สุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก สมาชิกวุฒิสภาตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และได้พร้อมใจกันบริจาคเงินเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคลี่คลายปัญหาและบรรเท่าทุกข์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ซึ่งในเบื้องต้นที่ประชุมเห็นควรมอบเงินจำนวน ๑๐ ล้านบาท ให้แก่ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) มูลนิธิชัยพัฒนา” นอกจากนี้ จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเงินที่ได้รับบริจาคในส่วนที่นอกเหนือจากจำนวนข้างต้น ว่า สมควรมอบให้แก่หน่วยงานใดเป็นการเพิ่มเติม หรืออาจพิจารณาให้จัดทำโครงการของวุฒิสภาเพื่อช่วยบรรเทำปัญหาความเดือดร้อน ของประชำชนในโอกาสถัดไป

๒. การปฏิบัติภารกิจของสมาชิกวุฒิสภาในช่วงปิดสมัยประชุม เนื่องด้วยในขณะปิดสมัยประชุมรัฐสภา เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขึ้นในประเทศ สมาชิกวุฒิสภามีความห่วงใยถึงควำมปลอดภัยด้านสุขภาพและภาวะความเป็นอยู่ ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อน อาทิ การมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ, เจลแอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย, อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (face shield) ตลอดจนเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่พี่น้องประชาชน การส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้านในการผลิตหน้ากากอนำมัย จากผ้าไทย การอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรสวนผลไม้ที่ได้รับผลกระทบด้านการส่งออก การมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ นอกจากนี้ สมาชิกวุฒิสภาที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ก็ยังให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและแนวทางการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แก่ประชาชนผ่านทางสื่อมวลชนและทางโซเชียลมีเดียอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วย

๓. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวุฒิสภา ตามที่รัฐบาลจะได้เสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นั้น มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ ประการหนึ่งว่า ให้หน่วยงานที่รับงบประมาณ เสนอวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินคงเหลือที่ไม่มีข้อผูกพัน เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ….ในส่วนของวุฒิสภานั้น มีวงเงินคงเหลือจำนวน ๓๖๐ ล้านบาท โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แจ้งโอนคืนเงินจำนวน ๙๓.๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๕ ของวงเงินคงเหลือฯ) ซึ่งได้จัดสรรคืนจากค่าใช้จ่าย ดังนี้
๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทำงไปประชุมทวิภาคีและไปเยือนต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ จำนวน ๖๗.๕ ล้านบาท
๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทำงไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนและรับรองแขกต่างประเทศ จำนวน ๒๔.๘ ล้านบาท
๓) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ จำนวน ๑ ล้านบาท

๔. การเตรียมการประชุมวุฒิสภาเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งวุฒิสภามีภารกิจที่ต้องดำเนินการในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
๑.๑ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับการประชุม วุฒิสภาและการประชุมคณะกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดำเนินมาตรการสำหรับการประชุมวุฒิสภา (ห้องประชุมจันทราอาคารรัฐสภา เกียกกาย) โดยการทำความสะอาดห้องประชุมและวัสดุอุปกรณ์ในห้องประชุม การจัดผังที่นั่งให้เว้นระยะห่างตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การตรวจวัดอุณหภูมิการแจกหน้ากากอนามัย และการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้มีกำรดำเนินการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้กับห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ณ อาคารสุขประพฤติด้วย
๑.๒ การตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์)
- บรรจุระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑.๓ การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข)
- บรรจุระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓


กำลังโหลดความคิดเห็น...