xs
xsm
sm
md
lg

ครม.รับทราบคำสั่ง ตั้ง คกก.กำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แฟ้มภาพ
มติ ครม.รับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันนี้ (15 เม.ย.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อทำหน้าที่ติดตาม รวบรวม และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิค-19 รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามมาตรการต่างๆ ของรัฐ วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 มีความครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรม และกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินมาตรการชดเชยรายได้ และเสนอแนะกลไกขั้นตอนการดำเนินงานที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างแท้จริง เสนอต่อนายกรัฐมนตรี หรือศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้การจัดทำมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตลอดจนให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยเร็ว

โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย 1) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ 2) มีกรรมการ 10 ท่าน คือ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ 3) ผู้อำนวยการสำนักงานงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ


กำลังโหลดความคิดเห็น