xs
xsm
sm
md
lg

ยึดทรัพย์ 76 รายการ 83 ล้าน ปปง.เปิดให้เหยื่อถูกโกง 2 คดีใหญ่ ลงทะเบียนรับสิทธิคุ้มครองทรัพย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปปง. ออกประกาศ 2 ฉบับ เปิดให้เหยื่อถูกฉ้อโกง 2 คดีใหญ่ ลงทะเบียนยื่นคำขอรับสิทธิคุ้มครอง หลังยึดทรัพย์ 76 รายการ มูลค่ารวมกว่า 83 ล้าน เผยเป็นคดีต้มตุ๋น "ทัวร์ อี แอล ซี" กับคดีชาวต่างชาติ ร่วมกันฉ้อโกงคนไทย-เทศ

วันนี้( 25 ก.พ.) มีรายงานว่า เวปไซค์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. 2 ฉบับ ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ใน 2 คดีใหญ่ ภายหลังอายัดและยึดทรัพย์ ว่า 76 รายการ วงเงินรวม 83 ล้านบาท ลงนามโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง.

ประกาศฉบับแรก ระบุว่า ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย บริษัท อี แอล ซี กรุ๊ป จากัด โดยนายภัทริคณ์ เรตะกุล กับพวก มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2559 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีข้างต้นและไม่อาจดพเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สิน หรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น หรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคาร้องพร้อมหลักฐาน
แสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจานวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงาน ปปง.

ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การดาเนินการยื่นคำร้อง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

คดีนี้ คณะกรรมการธุรกรรม ปปง. เห็นชอบให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน 58 รายการ พร้อมดอกผล (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดและหุ้น) รวมมูลค่า 44,669,854.75 บาท ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน

สืบเนื่องมาจากบริษัท อี แอล ซี กรุ๊ป จำกัด โดย นายภัทริคณ์ เรตะกุล กรรมการผู้จัดการ กับพวก ได้จำหน่ายรายการนำเที่ยวผ่านโปรแกรมเฟซบุ๊ก ในลักษณะทัวร์กลุ่มปิดซึ่งเป็นการจำหน่ายรายการนำเที่ยวให้แก่สมาชิก โดยสมาชิกต้องเคยไปท่องเที่ยวทัวร์ที่บริษัทฯ จัดโปรแกรมเท่านั้นจึงจะซื้อทัวร์ได้

ซึ่งทัวร์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายนั้นมีลักษณะราคาถูกมากกว่าปกติ เป็นราคาต่ำกว่าทุน มีการชักชวนให้สมัครสมาชิกแล้วให้สมาชิกแนะนำ บอกต่อ หรือชักชวนญาติ เพื่อน มาท่องเที่ยวกับบริษัทฯ หากสมาชิกทำได้จะได้รับสิทธิการท่องเที่ยวในราคาถูก เมื่อผู้เสียหายซื้อทัวร์และได้เดินทางไปท่องเที่ยวในราคาถูกได้จริงและได้รับการบริการไม่ต่างจากการไปเที่ยวในราคาปกติ จึงมีการจองรายการนำเที่ยวอื่นเพิ่มเติม

แต่ต่อมาผู้เสียหายกลับไม่ได้เดินทางตามวันเวลาที่กำหนด โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้เสียหายเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนทัวร์ไปรวมกับทัวร์อื่น บางรายถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม หรือหากรายใดไม่ประสงค์เดินทางให้แจ้งขอคืนเงินและจะได้รับเงินคืนภายใน 180 วัน แต่เมื่อครบกำหนดดังกล่าว ผู้เสียหายกลับไม่ได้รับเงินคืน

อีกฉบับออกประกาศ ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ภายหลังได้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราย นายเควิน ลัย หรือนายก๊อก ยอง ลัย (MR.KEVIN LAI หรือ MR.KOK YONG LAI) และนายหยาง หยวน เฉา (MR.YANG YUAN ZHAO) กับพวก ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ

ปปง. ได้ยึดและายัดทรัพย์จำนวน 18 รายการ พร้อมดอกผล (ห้องชุด เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล) รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 38,881,245.38 บาท ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน เนื่องมาจากพฤติการณ์ฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542.


กำลังโหลดความคิดเห็น...