xs
xsm
sm
md
lg

ปปง. เปิดรับคำร้องคดี "นายเควิน ลัย กับพวก" ถึงวันที่ 25 มี.ค.

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย รายคดี นายเควิน ลัย และนายหยาง หยวน เฉา กับพวก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มี.ค.63 

วันนี้ (26 ก.พ.) พล.ต.ต.ปรีชา  เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 ก.พ.63 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายคดี นายเควิน ลัย หรือนายก๊อก ยอง ลัย (Mr. KEVIN LAI หรือ Mr. KOK YONG LAI) และนายหยาง หยวน เฉา (Mr. YANG YUAN ZHAO) กับพวก มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมติ นั้น 

สำนักงาน ปปง. ได้เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าว โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย สามารถยื่นคำร้องฯ พร้อมแนบหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย  ประกอบด้วย 1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย 2.สำเนาใบแจ้งความ หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา 3.ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) 4.สำเนาเอกสารการลงทุน แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย และผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน 5.สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร 6.สำเนาเอกสารการลงทุนผ่านเฟซบุ๊ก ไลน์ หรืออื่นๆ 7.สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานตำรวจ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจสอบสวน (ถ้ามี) และ 8.สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรืออกสารการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 

โดยผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องผ่านทางช่องทางดังนี้ 1.ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และ 2.ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซองที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีราย นายเควิน ลัย หรือนายก๊อก ยอง ลัย (Mr. KEVIN LAI หรือ Mr. KOK YONG LAI) และนายหยาง หยวน เฉา (Mr. YANG YUAN ZHAO) กับพวก)  

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแบบคำร้องแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด (ทั้งนี้ ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 

กำหนดยื่นคำร้องตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มี.ค.63 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.) เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ อยู่ต่างประเทศ, เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินการได้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง, เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างการตั้งผู้จัดการมรดก, เหตุอันควรในกรณีอื่นๆ (ถ้ามี) โดยต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลาอันสมควรนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวที่ไม่อาจยื่นคำร้องนั้นได้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะยื่นคำร้องฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือทาง QR Code หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710  


กำลังโหลดความคิดเห็น...