xs
xsm
sm
md
lg

77 จังหวัด ประกาศเกณฑ์รับสมัครบุคคลสรรหานั่ง "ก.ก.ต.ประจำท้องถิ่น" แล้ว! 3-7 ก.พ.นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์77 จังหวัด ออกประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นประจำจังหวัดแล้ว ระหว่างวันที่ 3- 7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. พร้อมกันทั่วประเทศ ก่อนเสนอรายชื่อให้ กกต.ส่วนกลาง พิจารณาแต่งตั้ง เป็น ก.ก.ต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง

วันนี้ (26 ม.ค.) มีรายงานจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร หรือ ก.ก.ต.กทม. มีใจความว่า

ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 231กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพี่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง

อาคัยอำนาจตามข้อ 231 ประกอบข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร รับสมัครระหว่างวันที่ 3- 7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา สถานที่รับสมัคร ณ สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

3. การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับได้ที่ สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

4. การยี่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองต่อปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

4.1 ใบสมัคร
4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา
4.5 ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ห่รือจิตฟั่นเฟือนใม่สมประกอบและ ติดยาเสพติดให้โทษ
4.6 สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนา หลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

5. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

5.1 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมีลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร
(2) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(3) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
(4) มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต

5.2 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) ติดยาเสพติดให้โทษ
(2) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวข
(3) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(4) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(6) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อ หนัาที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(7) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(8) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับุึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
(9) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร / สำนักงานปกครองและทะเบียน กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ฝ่ายปกครองจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ได้ออกประกาศจังหวัด เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นประจำจังหวัด หรือ ก.ก.ต.ประจำจังหวัดแล้วเช่นกัน โดยใช้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เช่นเดียวกัน.


กำลังโหลดความคิดเห็น...