xs
xsm
sm
md
lg

กกต.เปิดรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น 3-7 ก.พ. เพื่อเตรียมรองรับจัดการเลือกตั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กกต.กำหนดให้มีการเปิดรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น 3-7 ก.พ. เพื่อเตรียมรองรับจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

วันนี้ (22 ม.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า หลังระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับ ซึ่งข้อ 231 ของระเบียบดังกล่าวกำหนดให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทางสำนักงาน กกต.ได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครในวันที่ 3-7 ก.พ. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.


ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสมัครเป็น กกต.ท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติ 1. เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขต หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขต 2. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร 4. มีความเป็นกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตย์สุจริต และหลักฐานการสมัครประกอบด้วย ใบสมัคร รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนาที่กำหนด ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติดให้โทษ สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด เช่น สำเนาปริญญาบัตร โดยยื่นสมัครได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะสมัคร


กำลังโหลดความคิดเห็น...