xs
xsm
sm
md
lg

คกก.คัดเลือกเอกชนลงทุนอู่ตะเภาให้ “ธนโฮลดิ้ง” ผ่านประเมินเทคนิค แต่เตรียมยื่น อสส.ขอศาลพิจารณาใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (แฟ้มภาพ)
คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา มีมติให้กลุ่มกิจการร่วมค้า “ธนโฮลดิ้ง” ผ่านการประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคแล้ว หลังรับ 2 ซองข้อเสนอตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ส่วนข้อเสนอด้านราคา นัดเปิด 17 ม.ค.นี้ พร้อมทำหนังสือเชิญเอกชนอีก 2 รายเข้าร่วมเพื่อความโปร่งใสเป็นธรรม พร้อมตั้งคณะทำงานเจรจา 2 ชุด เพื่อให้รัฐได้ผลตอบแทนสูงสุด คาดได้ผู้ชนะการคัดเลือก มี.ค. 63 แต่เตรียมขออัยการสูงสุดยื่นศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษาคดีใหม่

วันนี้ (15 ม.ค.) พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเมื่อวันที่ 14 ม.ค. หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้คณะกรรมการคัดเลือกรับข้อเสนอกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ของกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทธนโฮลดิ้ง จำกัด (ในเครือซีพี) ที่ยื่นเข้าร่วมประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา มูลค่า 2.9 แสนล้าน ระบุว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีมติรับทราบและปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด และพิจารณาดําเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในขั้นตอนต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในเอกสารการคัดเลือกเอกชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาผลการประเมินเอกสารข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จํากัด และพันธมิตร ซึ่งเป็นการประเมินแบบให้คะแนน (Scoring)

ผลการประเมินพบว่า ข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จํากัด และพันธมิตร มีคะแนนของแต่ละข้อย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนรวมของทุกหัวข้อย่อยไม่น้อยกว่า 80 คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงมีมติให้ข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จํากัด และพันธมิตร ผ่านการประเมิน ทําให้มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมินข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) ทั้งสิ้น 3 ราย และมีมติเห็นชอบให้มีหนังสือแจ้งผลการประเมินข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) รวมทั้งเชิญกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จํากัด และพันธมิตร เข้าร่วมการเปิดเอกสาร ข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ในวันที่ 17 มกราคม 2563 โดยได้มีมติให้มีหนังสือเชิญผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 1 กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส และ ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 2 กลุ่ม Grand Consortium ซึ่งได้ทําการเปิดเอกสารซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ไปแล้ว เข้าร่วมการเปิดซองข้อเสนอในวันดังกล่าวด้วย เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม ต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดําเนินการในขั้นตอนต่อไปคือการเจรจากับเอกชนที่ให้ผลตอบแทนต่อภาครัฐที่ดีที่สุด เป็นไปด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงได้มีมติให้มีการแต่งตั้งคณะทํางานเจรจา 2 ชุด ได้แก่ คณะทํางานเจรจาเงื่อนไขสัญญา และคณะทํางานเจรจาด้านเทคนิค นอกจากนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีการพิจารณาคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแล้ว และเห็นว่าสืบเนื่องจากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมีผลต่อการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ประกอบกับเป็นกรณีที่กฎหมายได้กําหนดช่องทางให้สามารถดําเนินการได้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงมีมติให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด โดยขอให้สํานักงานอัยการสูงสุดยื่นคําร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ขอยืนยันว่า การดําเนินการที่ผ่านมา คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรมและให้ความเสมอภาคแก่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย โดยตลอดกระบวนการได้เชิญผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมด้วยในทุกขั้นตอน ซึ่งคาดว่าจะได้เอกชนผู้ชนะการคัดเลือกภายในเดือนมีนาคม 2563
กำลังโหลดความคิดเห็น