xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค แนะรัฐบาลเลื่อนการใช้กม.ภาษีที่ดิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค แนะรัฐบาลเลื่อนการใช้กม.ภาษีที่ดินออกไปจนกว่ามีกม.ลูกครบถ้วน พร้อมเปิดรับฟังความเห็นปชช.ตามม.77

วันนี้ (18 ธ.ค.) นายมานะ โลหะวณิชย์ ประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค แถลงข่าวได้พิจารณา พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 12มี.ค. 62และให้มีผลบังคับใช้ 1ม.ค. 63 เป็นต้นไป ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศเลื่อนใช้บังคับเป็นเดือน ส.ค.63เนื่องจากดำเนินการออกกฎหมายลูกไม่แล้วเสร็จ ขณะเดียวกัน กฎหมายดังกล่าวมีปัญหาในความไม่ชัดเจนและไม่เป็นธรรมในเรื่องต่าง ๆ คือ เรื่องการยกเว้นภาษี สำหรับที่ดินหรืสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการเกษตรกรรม แต่มีปัญหาคือที่ดินขนาดเท่าไร จึงจะเข้าหลักเกณฑ์ กฎหมายไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บภาษี ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยตรง การกำหนดให้ผู้ครอบครองที่ดินหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ อยู่ในวันที่ ๑ ม.ค. ของปีไหนก็ให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ซึ่งจะมีผลกระทบกับประชาชนผู้อยู่อาศัยในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย ความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ที่มีความซับซ้อน และมีรายละเอียด เงื่อนไขจำนวนมาก ซึ่งยังรอการออกกฎหมายลูกที่สำคัญอีกหลายฉบับ

ดังนั้น กมธ. มีข้อเสนอแนะระยะสั้นคือ รัฐบาลควรเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวออกไปจนกว่าจะมีกฎหมายลูกอย่างครบถ้วน รัฐบาลควรมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้เกี่ยวข้องตามรธน. พ.ศ.2560มาตรา 77ในหลากหลายช่องทาง และมีข้อเสนอแนะระยะยาวคือขอให้รัฐบาลแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายดังกล่าว และให้นำกลับมาพิจารณาให้รอบคอบก่อนการบังคับใช้ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...