xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กฉิ่ง"เซ็น 4 ฉบับ แต่งตั้ง/รับโอน/ย้าย 53 ข้าราชการ มท. นั่งรองผู้ว่าฯ "ผู้หญิง"พรึ๊บ!

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"บิ๊กฉิ่ง"เซ็นคำสั่ง มท. 4 ฉบับ แต่งตั้ง/รับโอน/ย้าย 53 ข้าราชการ นั่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด พบ ย้ายสลับ "รองผู้ว่าฯ" 16 ราย รับโอน "ลูกหม้อ"กรมการปกครอง 20 ราย ลูกหม้อสำนักปลัดฯ 7 ราย และรับโอนจากกรมต่าง ๆ อีก 10 ราย เข้ารับรายงานตัวพื้นที่ใหม่ 23 ธ.ค.นี้

วันนี้( 15 ธ.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามแต่งตั้งข้าราชการ/รับโอนข้ารากชาร/ย้ายข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) จำนวน 53 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เดินทางไปรายงานตัวในวันที่ 23 ธันวาคม ประกอบด้วย

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2554/2562 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ย้ายข้าราชการ จำนวน 16 ราย ให้นายพิเชษฐ์ ปาณะพงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ให้นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ให้นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลสิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ให้นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายนที มนตรีวัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายกรกต ธำรงวงดํสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

ให้นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายราเชนทร์ คูวงษ์วัฒนาเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และให้นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2555/2562 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รับโอนข้าราชการสังกัด กรมการปกครอง มารับราชการทางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 20 ราย ให้นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ให้นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล ปลัดจังหวัดจันทบุรี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้นายธนิศรี วงส์ปิยะสถิตย์ ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้นายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้นายนฤทธิ์ มงคลศรี ปลัดจังหวัดตรัง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ให้นายสมชัย คล้ายทับทิม ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้นายอนุสร ตันโชติกุล ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้นายสันธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ให้นายวรญาณ บุญณราช ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอทัยธานี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ให้นายลำรวย เกษกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2556/2562 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แต่งตั้งข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 7 ราย ให้นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้นายรัฐพล นราดิศร ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ให้นางวันเพ็ญ มังศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้นางสุรียพรรณ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้นายอนุพงคํ สุขสมนิตย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2555/2562 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รับโอนข้าราชการสังกัดกรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มารับราชการทางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 10 ราย ให้นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชนเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ให้นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ตรวจราซการกรม กรมที่ดิน เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้นายสุภกิณท์ แวงชิน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ให้นายศุภภิมิตร เปาริก ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาริการและผังเมือง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ให้นางสรัลพัชร ประโมทะกะ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาริการและผังเมือง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมโยธาริการและผังเมือง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และให้นาย ช โชคชัย คำแหง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช.


กำลังโหลดความคิดเห็น...