xs
xsm
sm
md
lg

เล็งปล่อยกู้ "เงินลงทุน/รายจ่ายจำเป็น"แก่ผู้ประกันตน นายกฯ สั่ง สปส. ร่วมคลัง-พม. ศึกษาความเป็นไปได้?

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฯ สั่ง ประกันสังคม ถก ก.คลัง-พม. ศึกษาแนวทางปล่อยกู้ "เงินสะสมกองทุนประกันสังคม" แก่ผู้ประกันตน/ผู้บริโภค เน้นเพื่อการลงทุน หรือเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่น ๆ ย้ำให้ดูความเป็นไปได้ ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคม ให้เกิดประโยชน์และตอบสนองแก่ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

วันนี้( 13 พ.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เวียนหนังสือข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับสูง โดยสั่งการ ให้กระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์และตอบสนองแก่ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น เช่น การกู้ยืมเพื่อการลงทุน หรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่น ๆ

ทั้งนี้ การกู้ยืมเพื่อการลงทุน หรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่น ๆ เป็นข้อเสนอของผู้ใช้แรงงานที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เรียกร้อง มายังรัฐบาล และ สปส. แต่ติด พ.ร.บ.ประกันสังคม ซึ่งการจัดตั้งกองทุนประกันสังคม มีเจตนารมณ์สร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม รวมถึงรับผิดชอบในความเสี่ยง

"ประกอบกับ กฎหมายดังกล่าวไม่มีข้อบัญญัติให้ผู้ประกันตนกู้เงิน หากให้สปส.นำเงินสมทบ มาใช้หนี้นอกระบบหรือเรื่องอื่น ๆ จะทำให้ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายประกันสังคม"

ขณะที่ ผลการดำเนินงานการบริหารการลงทุนประกันสังคม กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ล่าสุด ระบุว่า สถานะเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคม ในปี 2562 มีเงินลงทุนรวมจำนวน 2,044,921 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหลักทรัพย์มั่นคงสูงร้อยละ 79.42 หลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 20.58 จำแนกตามแหล่งลงทุนในประเทศร้อยละ 89.86 ต่างประเทศร้อยละ 10.14 จำแนกตามประเภทหลักทรัพย์ แบ่งเป็นเงินฝากร้อยละ 4.62 ตราสารหนี้ร้อยละ 76.41 ตราสารทุนร้อยละ 14.15 หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 2.90 หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 1.07 หน่วยลงทุนทองคำร้อยละ 0.53 และโครงการลงทุนทางสังคมร้อยละ 0.32 สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนกองทุนประกันสังคมได้จำนวน 5,976 ล้านบาท

ส่วนสถานะเงินลงทุนของกองทุนเงินทดแทน มีเงินลงทุนรวมจำนวน 64,972 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหลักทรัพย์มั่นคงสูงร้อยละ 74.84 หลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 25.16 จำแนกตามประเภทหลักทรัพย์แบ่งเป็นเงินฝากร้อยละ 1.96 ตราสารหนี้ร้อยละ 77.48 ตราสารทุน ร้อยละ 12.82 หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 5.65 หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 1.29 หน่วยลงทุนทองคำร้อยละ 0.81 สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนกองทุนเงินทดแทนได้จำนวน 243 ล้านบาท และหากรวมสถานะเงินลงทุนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนในเดือนสิงหาคม 2562 สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้สูงถึง 6,219 ล้านบาท

โดย ปัจจุบันเงินกองทุนสะสมกองทุนประกันสังคม ตามงบการเงินมีจำนวน 1,882,399 ล้านบาท

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เพิ่งจัดทำ "โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน" วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน กู้เงินกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่อง และเพิ่มผลผลิตแรงงาน โดยเป็นการกู้เพื่อ Refinance ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินปล่อยกู้ของแต่ละธนาคาร ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึง 31 ธ.ค. 2562 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด โดยมี 4 ธนาคาร เข้าร่วมโครงการ

ขณะที่ ปี 2553 สปส. มีโครงการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกันตนที่ต้องการซื้อบ้านและรีไฟแนนซ์ โดยมีธนาคาร 9 แห่งรวมอนุมัติวงเงิน 9,200 ล้านบาท.


กำลังโหลดความคิดเห็น...