xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.-ปตท.ร่วมศึกษาธุรกิจใหม่ “ให้บริการระบบดิจิทัล” รับยุค 4.0

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กนอ. -ปตท.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมศึกษาพัฒนาธุรกิจการให้บริการดิจิทัลเพื่อร่วมพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กระตุ้นภาคอุตสาหกรรมให้ใช้ระบบหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาการพัฒนาธุรกิจใหม่การให้บริการด้านดิจิทัลภายใต้โครงการนำร่อง (Pilot Project) ร่วมกับโรงงานที่สนใจทั้งภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรม โดยจะพัฒนาเทคโนโลยีที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจฯ เช่น Industrial Transformation Platform Program (ITP Program) ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางให้แต่ละภาคส่วนได้พบปะกัน ทั้งฝั่งผู้ใช้ คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และฝั่งผู้ให้บริการ คือกลุ่ม System Integrator ผู้ผลิตหุ่นยนต์ ซอฟต์แวร์ และเครื่องจักร รวมถึงฝ่ายสนับสนุน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำระบบหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0

"เบื้องต้นจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลการดำเนินงานเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกันให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสีย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ระบบสารสนเทศในการบริการจัดการการผลิต เป็นต้น" ผู้ว่าการ กนอ.กล่าว

สำหรับแนวทางดังกล่าวจะส่งผลให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งผู้ประกอบการ ภาครัฐ สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการออกแบบระบบ (System Integrator : SI) ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงมาตรการสนับสนุนต่างๆ เช่น การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขอรับคำปรึกษา การประเมินความพร้อมและความคุ้มค่าในการลงทุน ตลอดจนการจัดหาแหล่งเงินทุนและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำได้แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service) ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการออกแบบระบบที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ ราคาที่เหมาะสม ทำให้ลดต้นทุนในการจัดหาและจัดซื้อ


นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ปตท.มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามแผนการศึกษาการพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อให้บริการด้านดิจิทัลพร้อมไปกับการพัฒนาระบบ ITP Program ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พร้อมร่วมกำหนดแนวทางการรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านดิจิทัลและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการส่งเสริมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตโนมัติ พร้อมกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ระบบหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 และมุ่งสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” อย่างเต็มรูปแบบได้ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...