xs
xsm
sm
md
lg

เดินหน้าแบน 3 สารพิษ ศาลปกครองปัดรับคำร้องเพิกถอนคำสั่ง ชี้แค่เตรียมการยังไม่มีผลทางกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

น.ส.อัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง พร้อมด้วยเครือข่ายผู้แทนเกษตรกร 6 จังหวัด รวม 1,091 คน ยื่นฟ้องศาลปกครองให้ระงับมติแบน 3 สารพิษ เมื่อ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา
ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องเครือข่ายผู้แทนเกษตรกร ที่ขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายแบน 3 สารพิษทางการเกษตร เหตุแค่ขั้นเตรียมการ ยังไม่มีผลทางกฎหมาย

วันนี้ (1 พ.ย.) ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องคดีที่ นางสาวอัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง พร้อมด้วย เครือข่ายผู้แทนเกษตรกร 6 จังหวัด รวม 1,091 คน ยื่นฟ้องคณะกรรมการวัตถุอันตราย คณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีคำสั่งให้ยกเลิกการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพรีฟอส ไว้พิจารณา เนื่องเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และ พาราควอต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 นั้น พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 18 วรรคสอง กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการวัตถุอันตราย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับรมว.อุตสาหกรรม โดยการออกเป็นประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อมติของ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ในการประชุมครั้งที่ 41-9/2562 เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 62 เป็นเพียงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกรมวิชาการเกษตรที่ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และ พาราควอต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4

โดยกรมวิชาการเกษตรจะต้องไปจัดทำร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน แล้วนำร่างประกาศดังกล่าวมาเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตราย ในการประชุมครั้งต่อไป มติของ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ดังกล่าว จึงเป็นเพียงขั้นตอนการเตรียมการที่จะจัดให้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ยังไม่มีผลทางกฎหมายเป็นกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดที่จะนำมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบกับมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เช่นเดียวกับมติของ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 ที่มีมติให้ยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และ พาราควอต ก็เป็นเพียงการเสนอความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2383/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2558 เท่านั้น ไม่มีผลทางกฎหมายเป็นกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดของฝ่ายปกครองที่จะนำมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษา หรือ คำสั่งเพิกถอนได้เช่นกัน ศาลปกครองกลางจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้ง 1,091 คน ไว้พิจารณาได้ และไม่จำต้องวินิจฉัยตามคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวศาลปกครองกลางจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ


กำลังโหลดความคิดเห็น