xs
xsm
sm
md
lg

จ้างนักศึกษาช่วยงานไทยนิยมยั่งยืน 21 พ.ค.นี้ รายได้ 1.8 หมื่น บันทึกข้อมูลหมู่บ้าน-ชุมชนละ 2 แสน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


จ้าง “นักศึกษา ป.ตรี” กำหนดสเปกเด็กยากจน ช่วยงานไทยนิยมยั่งยืน 21 พ.ค.นี้ รายได้ 1.8 หมื่น มีหน้าที่ร่วมทีมขับเคลื่อนฯ-อำเภอ บันทึกข้อมูลสนับสนุนทีม ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่บ้าน-ชุมชนละ 2 แสนบาท เผยเฉพาะค้าจ้าง นักศึกษา 1.4 พันล้านบาท

วันนี้ (17 พ.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า ในวันที่ 21 พ.ค.นี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เตรียมรับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยล่าสุด พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เห็นชอบหลักเกณฑ์/แนวทางในการจ้าง โดยกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาว่าจะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และไม่อยู่ระหว่างพักการเรียน หรือไม่อยู่ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา และเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอที่รับสมัคร (ยกเว้นอำเภอใดมีจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอให้รับสมัครผู้มีภูมิลำเนาในอำเภอข้างเคียงได้)

โดยสามารถสมัครได้ที่ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำหรับการพิจารณาเลือกจ้างนักศึกษา จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด โดยอำเภอจะพิจารณาเลือกนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลที่รับสมัครและมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยเป็นลำดับแรก กรณีในตำบลนั้นไม่มีผู้สมัครให้พิจารณาจากตำบลข้างเคียง และหากไม่มีผู้สมัครจากตำบลข้างเคียงให้พิจารณาจากอำเภอข้างเคียงตามลำดับ ให้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงานและ เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาการจ้าง

มีรายงานด้วยว่า สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะต้องลงพื้นที่ในตำบลที่ได้รับมอบหมาย (1 คน ต่อ 1 ตำบล)โดยลงพื้นที่ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล (ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล) บันทึกข้อมูลการลงพื้นที่ และสนับสนุนทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ในการทำงาน ช่วยอำเภอในการบันทึกข้อมูลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ช่วยดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ 200,000 บาท) และภารกิจอื่นๆ ตามที่นายอำเภอมอบหมาย

สำหรับระยะเวลาการจ้าง ให้จ้างจำนวนไม่เกิน 60 วันต่อคน โดยให้เริ่มจ้างได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ส่วนอัตราค่าจ้างให้จ่ายค่าจ้างในอัตราไม่เกินวันละ 300 บาทต่อคนต่อวัน โดยให้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน และ จ่ายเงินค่าจ้างให้กับนักศึกษาด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักศึกษา ทุก 15 วัน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.4/ว 30 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่องการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ

ทั้งนี้จะต้องลงพื้นที่ในตำบลที่ได้รับมอบหมาย (1 คน ต่อ 1 ตำบล) จากทั้งสิ้น 78,516 ตำบล ทั้งนี้เฉพาะงบประมาณจัดจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการ (วันละ 300 บาท/ไม่เกิน 60 วันต่อคน) รวมทั้งสิ้น 1,413,288,000 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...