xs
xsm
sm
md
lg

เปิดชื่อ 116 เอกสารราชการ จ่อเชื่อมโยง “เกตเวย์” ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร รองรับบัตร ปชช.ใบเดียวทั่วประทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เปิดชื่อ 116 เอกสารราชการ จาก 20 กระทรวง 9 หน่วยงาน จ่อเชื่อมโยง “เกตเวย์” ฐานข้อมูล “สำนักทะเบียนกลาง” รองรับการใช้บัตรประชาชนใบเดียวติดต่อราชการทั่วประเทศ หวังลดการเรียกเอกสารจากหลายหน่วยงาน ให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าถึงตามนโยบายบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ เผยเตรียมใช้ได้ทันทีแล้ว 33 เอกสาร

วันนี้ (15 พ.ค.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ โดยได้รายงานรายชื่อเอกสารของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ที่สามารถดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับฐานข้อมูลของ “สำนักทะเบียนกลาง” ผ่านระบบ “Linkage center” ในการให้บริการประชาชน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561 แล้ว 33 เอกสาร คิดเป็นร้อยละ 21.55 โดยมีเอกสารที่คาดว่าจะสามารถเชื่อมโยงกันได้และอยู่ระหว่างดำเนินการ 25 เอกสาร หรือร้อยละ 21.55 และมีอีก 58 เอกสาร หรือร้อยละ 50 ที่ยังไม่ได้รายงานว่าจะสามารถเชื่อมโยงผ่านระบบดังกล่าวได้หรือไม่

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ถือเป็นนโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของรัฐบาล ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการและเป็นมติ ครม.เมื่อ 4 ก.ค. 2560 ให้หน่วยราชการแจ้งรายชื่อฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ที่ต้องใช้การบริการประชาชน มายังกระทรวงมาดไทย เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี และเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 หน่วยงานที่ให้บริการประชาชน จาก 20 กระทรวง และ 9 หน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้สังกัดกระทรวง ได้นำเสนอมาชื่อรายชื่อเอกสารที่ใช้ประกอบการให้บริการประชาชนจำนวน 116 เอกสาร

“มีการพิจารณากลั่นกรองจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะนำฐานข้อมูลส่วนที่มีความพร้อมและสามารถทำได้ทันที เพื่อนำฐานข้อมูลที่บูรณาการแล้วมาใช้ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน รองรับการใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการติดต่อราชการ เป็นการลดการเรียกเอกสารราชการจากประชาชนที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการ”

มีรายงานว่า สำหรับ 33 เอกสารที่สามารถดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับฐานข้อมูลของ “สำนักทะเบียนกลาง” ผ่านระบบ “Linkage center” ในการให้บริการประชาชนแล้ว ประกอบไปด้วย 1. กระทรวงกลาโหม ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (สด.43) 2. กระทรวงการคลัง ทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 3. กระทรวงการต่างประเทศ หนังสือเดินทาง 4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทะเบียนเกษตรกร 5. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทะเบียนผู้ใช้โทรศัพท์ 6. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข้อมูลคนพิการ 7. กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลทะเบียนผู้รับมอบอำนาจ

8. กระทรวงมหาดไทย บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ทะเบียนสมรส ใบสูติบัตร ข้อมูลคบต่างด้าว ข้อมูลทะเบียนคนไม่มีสัญชาติไทย ทะเบียนขอใช้ไฟฟ้า ทะเบียนผู้ใช้น้ำ ทะเบียนรับรองบุตร ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล ทะเบียนอาวุรปืน ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ทะเบียนหย่า ใบมรณบัตร ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมูลนิธิ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

9. กระทรวงยุติธรรม ทะเบียนบุคคลล้มละลาย ข้อมูลผู้ด้องขัง 10. กระทรวงแรงงาน ทะเบียนผู้ประกันตน 11. กระทรวงศึกษาธิการ วุฒิการศึกษา ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาต) 12. กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลการตรวจสุขภาพ 13. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ข้อมูลสมาชิกกองทุน กบข. 14. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้อมูลหมายจับ ข้อมูลประวัติผู้กระทำความผิด

มีรายงานว่า สำหรับเอกสารที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 25 เอกสาร ประกอบด้วย 1. กระทรวงกลาโหม ข้อมูลทหารผ่านศึก ใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ 2. กระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตไทยและกงสุล 3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนังสือรับรองการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 4. กระทรวงคมนาคม ทะเบียนรถยนต์ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ

5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข้อมูลผู้สูงอายุ 6. กระทรวงพาณิชย์ หนังสือบริคณธ์สนธิ ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ทะเบียนเครื่องหมายการค้า ข้อมูลทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจหนังสือรับรองนิติบุคคล 6. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทะเบียนมัสยิด เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หลักฐานการจำนองที่ดิน ข้อมูลข้าราชการส่วนท้องถิ่น 7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม 8. สภาวิศวกร ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม 9. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หนังสือชื่ออนุญาตของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกจำหน่ายตราสารทางการเงิน

มีรายงานว่า สำหรับเอกสารที่ยังไม่ได้รายงานว่า จะสามารถเชื่อมโยงผ่านระบบดังกล่าวได้หรือไม่ จำนวน 50 เอกสาร ประกอบด้วย 1. กระทรวงการคลัง ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ทท.20) ทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ ทะเบียนผู้เสียภาษี ใบขนสินค้าขาออก ใบเสียภาษีสรรพสามิต ใบอนุญาตประกอบธุรกิจร้านค้าปลอดอากร 2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ใบอนุญาตประกอบการน่าเที่ยว บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ 3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูลสถานะแรงงานต่างด้าวในการ ทำงานบนเรือ ใบอนุญาตทำประมงพาณิขย์ ทะเบียนสหกรณ์ ข้อมูลเรือประมงที่ทำผิดกฎหมาย

4. กระทรวงคมนาคม ใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ หนังสือคนประจำเรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ ความสามารถ 5. กระทรวงมหาดไทย ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP หนังสือขออนุญาตของกรมโยธาธิการและผังเมือง 6. กระทรวงแรงงาน ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจต่างด้าว ทะเบียนผู้ว่างงาน ทะเบียนลูกจ้างงานในประมงทะเล 7. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทะเบียนรับรองระบบงานจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ หลักฐานขอบข่ายการตรวจสอบ และตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการของกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 8. กระทรวงศึกษาธิการ ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษา ข้อมูลการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

9. กระทรวงสาธารณสุข ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร ข้อมูลการอนุญาตให้จัดตั้งสถานพยาบาล ทะเบียนเครื่องสำอาง ทะเบียนตำรับอาหาร ทะเบียนรับรองระบบงานจากกระทรวงสาธารณสุข ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ใบสำคัญฉลากอาหารและยา ใบอนุญาตผลิตอาหาร หลักฐานการครอบครองหรือใช้งานอุปกรณ์บันทึกรังสีประจำตัวบุคคล หลักฐานขอบข่ายการตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุข เอกสารใบรับรองความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือเอกสารความรับรองปลอดภัยจากประเทศต้นทาง

10. กระทรวงอุตสาหกรรม ใบอบุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) บัญชีผู้ได้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทะเบียนเครื่องจักร ใบอนุญาตให้ระเบิดย่อยหินประทานบัตร ขอบข่ายกับรับรองความสามารถ ห้องปฏิบัติการทดสอบและ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบตาม มาตรฐาน ISO/IEC 11. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัดข้อมูลเครดิตบูโร 12. สภาการพยาบาล ใบประกอบวิชาชีพพยาบาล 13. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งซาติ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโทรคมนาคม

14. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ข้อมูลข้าราชการพลเรือน 15. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใบแจ้งความ ใบสำคัญคนต่างด้าว ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 16. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทะเบียนวัด หนังสือสุทธิของเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทน หลักฐานแสดงการเป็นพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา 17. สำนักงานศาลยุติธรรม หนังสือรับรองทายาท และ 18. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทะเบียนฐานันดร
กำลังโหลดความคิดเห็น...